Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

13.2. Bases liquidables generals negatives pendents de compensar

En aquest apartat de l'Annex C3 apareixeran les bases liquidables negatives pendents de compensar en els exercicis següents

quedaran reflectides les partides introduïdes en la casella 0501, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2014 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs.

També es reflectirà si en aquesta delcaración de l'exercici 2018 existeix base liquidable general negativa, quedant pendent de compensació en els quatre exercicis futurs