Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.4.2. Sol·licitud de suspensió de l'ingrés

Quan el contribuent que utilitzi el programa  Renda Web  desitgi acollir-se al procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari haurà de marcar la casella 07 del document d'ingrés o devolució de la seva declaració, o bé el nombre de casella  0643 o  0644 en l'apartat  P de la pàgina 19.

Només és possible optar per aquest procediment quan el resultat de la declaració (casella 0645) d'un dels cònjuges integrants de la unitat familiar sigui una quantitat positiva (per ingressar) i, simultàniament, el resultat de la declaració de l'altre cònjuge sigui una quantitat negativa (per retornar).

A més el programa tampoc permet acollir-se a aquest procediment de suspensió de l'ingrés quan es tracti de declaracions complementàries.

Si es compleixen aquestes condicions el programa complimentarà l'Apartat  P en la pàgina 19 de "Sol·licitud de suspensió de l'ingrés d'un cònjuge/Renúncia al cobrament de la devolució de l'altre cònjuge" minorant l'import per ingressar de la declaració positiva fins al màxim que permeti el resultat per retornar de l'altra, que es veurà reduït en aquella mateixa quantia.

ATENCIÓ

És important que el cònjuge que renunciï, ja sigui totalment o parcialment, al cobrament efectiu de la seva devolució indiqui en la declaració el Codi IBAN del compte on desitjaria rebre la devolució a la que eventualment pogués tenir dret com a conseqüència de les posteriors comprovacions realitzades per l'Administració tributària.