Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.3. Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra i subscripció o bescanvi de valors de deute subordinat o de participacions preferents

L'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial per al transmitent durant el període impositiu en què es realitzi la transmissió, sense que sigui procedent computar-se, en aquests casos, un valor d'adquisició d'aquests drets i es tomarα com a període de permanència el comprès entre el moment de l'adquisició del valor del que sigui procedent el dret i el de la transmissió d'aquest últim.

 A més, el guany derivat de la transmissió de drets de subscripció preferent procedents de valors, tant admesos a negociació com no, de la qual titularitat correspon al contribuent, està sotmesa a retenció a un tipus del 19 per 100 sobre l'import obtingut en l'operació o, en cas que l'obligat a practicar-la sigui l'entitat dipositària, sobre l'import rebut per aquesta per a la seva entrega al contribuent.

 Estarαn obligats a retenir o ingressar a compte per l'IRPF, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió.

L'obligació de practicar retenció o ingrés a compte nacerα en el moment en què es formalitzi la transmissió, qualssevol que siguin les condicions de cobrament pactades.

 • S'estableix, també, una norma transitòria per determinar el valor d'adquisició dels valors admesos a negociació, deduint l'import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades fins al 31 de desembre de 2016, a excepció de l'import de tals drets que hagués tributat com a guany patrimonial.