Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.3. Apartat G3: imputació a 2018 de guanys patrimonials acollits a ajornament per reinversió (a integrar en la base imposable general)

En aquest apartat es declararà la part dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements afectes a activitats econòmiques que, per haver-se acollit al seu moment al règim de reinversió establert en l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, en la redacció del mateix vigent fins a l'1 de gener de 2002, sigui procedent imputar a l'exercici 2018.

EMPLENAMENT

Atenció : en cas de transmissió d'elements patrimonials que siguin comuns a ambdós cònjuges, només podrà beneficiar-se del règim d'ajornament per reinversió la part del guany patrimonial que correspongui al cònjuge que desenvolupa l'activitat econòmica.

IMPORT DEL GUANY PATRIMONIAL IMPUTABLE A 2018

Es consignarà l'import del guany patrimonial acollit al règim d'ajornament per reinversió imputable a l'any 2018 en funció del mètode d'integració escollit.

MÈTODES D'INTEGRACIÓ (art. 21.3 Llei 43/95 (derogat); art. 34 RD 537/97)

Els guanys patrimonials diferits s'integraran en la base imposable d'acord amb algun dels següents mètodes d'ajornament, a elecció del contribuent:

 1. Durant els períodes impositius que concloguin durant els set anys següents al tancament del període impositiu en què venci el termini de reinversió.

  En aquest cas s'integrarà en cada període la renda que proporcionalment correspongui a la durada del mateix en relació amb els referits set anys.

 2. Durant els períodes impositius en els que s'amortitzin els elements patrimonials en els que es materialitzi la reinversió, si es tracta de béns amortitzables.

  En aquest cas s'integrarà en cada període la renda que proporcionalment correspongui al valor de l'amortització fiscalment deduïble dels elements patrimonials en relació amb el seu preu d'adquisició o cost de producció.

L'elecció per un o un altre mètode va haver d'efectuar-se durant el primer període impositiu en el que sigui procedent la incorporació de la renda, i es manifestarà en la declaració corresponent a aquest període.

Una vegada realitzada l'elecció no podrà modificar-se. En cas de no realitzar-se l'elecció s'aplicarà el primer mètode.

En la casella corresponent al "Mètode d'integració"haurà de consignar la clau que en cada cas correspongui de les següents:

 1. Imputació, per parts iguals, en els 7 anys següents al final del període impositiu en què venci el termini legalment establert per efectuar la reinversió.

  Haurà d'adoptar-se necessàriament aquest mètode d'integració en cas que la reinversió s'hagués materialitzat en elements patrimonials que no siguin amortitzables.

 2. Imputació durant els períodes impositius durant els quals s'amortitzin els elements patrimonials en els que es materialitzi la reinversió.

 3. Ambdós mètodes, en cas que la reinversió s'hagués materialitzat tant en elements amortitzables com en elements no amortitzables, o bé en elements que només en part siguin amortitzables.