Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.3.Apartat G3:imputació a 2018 de guanys patrimonials acollits a diferimiento per reinversió (a integrar a la base imposable general)

En aquest apartat es declararà la part dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements afectes a activitats econòmiques que, per haver-se acollit en el seu moment al règim de reinversió establert a l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, a la redacció del mateix vigent fins a l'1 de gener de 2002, sigui procedent imputar l'exercici 2018.

EMPLENAMENT

Atenció:en cas de transmissió d'elements patrimonials que siguin comuns a ambdós cònjuges, només podrà beneficiar-se del règim de diferimiento per reinversió la part del guany patrimonial que correspongui al cònjuge que desenvolupa l'activitat econòmica.

IMPORT DEL GUANY PATRIMONIAL IMPUTABLE A 2018

Es consignarà l'import del guany patrimonial acollit al règim de diferimiento per reinversió imputable a l'any 2018 en funció del mètode d'integració triat.

MÈTODES D'INTEGRACIÓ (art. 21.3 Llei 43/95 (derogat);art. 34 RD 537/97)

Els guanys patrimonials diferits s'integraran a la base imposable d'acord amb algun dels següents mètodes de diferimiento, a elecció del contribuent:

 1. En els períodes impositius que concloguin en els set anys següents al tancament del període impositiu en què venci el termini de reinversió.

  A aquest cas s'integrarà en cada període la renda que proporcionalment correspongui a la durada del mateix en relació amb els referits set anys.

 2. En els períodes impositius en què s'amortitzin els elements patrimonials en els quals es materialitzi la reinversió, si es tracta de béns amortitzables.

  A aquest cas s'integrarà en cada període la renda que proporcionalment correspongui al valor de l'amortització fiscalment deduïble dels elements patrimonials en relació amb el seu preu d'adquisició o cost de producció.

L'elecció per un o un altre mètode va haver d'efectuar-se en el primer període impositiu en què sigui procedent la incorporació de la renda, i es manifestarà en la declaració corresponent a l'esmentat període.

Una vegada realitzada l'elecció no podrà modificar-se.En cas de no realitzar-se l'elecció s'aplicarà el primer mètode.

A la casella corresponent al "Mètode d'integració" haurà de consignar la clau que en cada cas correspongui de les següents:

 1. Imputació, per parts iguals, en els 7 anys següents al terme del període impositiu en què venci el termini legalment establert per efectuar la reinversió.

  S'haurà d'adoptar necessàriament aquest mètode d'integració en el cas que la reinversió s'hagués materialitzat en elements patrimonials que no siguin amortitzables.

 2. Imputació en els períodes impositius durant els quals s'amortitzin els elements patrimonials en els quals es materialitzi la reinversió.

 3. Ambdós mètodes, en el supòsit que la reinversió s'hagués materialitzat tant en elements amortitzables com en elements no amortitzables, o bé en elements que només en part siguin amortitzables.