Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.6. Apartat G6: exempció per reinversió en rendes vitalícies (majors de 65 anys)

En annex G6 s'integren totes les partides de guanys i pèrdues patrimonials declarades en els annexos G1 a G5 i que s'imputen a l'exercici 2018.

El programa realitza tots els càlculs, i les caselles d'aquest  annex no es poden modificar directament.