Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.6.Apartat G6:exempció per reinversió en rendes vitalícies (majors de 65 anys)

A annex G6 s'integren totes les partides de guanys i pèrdues patrimonials declarades als annexos G1 a G5 i que s'imputen a l'exercici 2018.

El programa realitza tots els càlculs, i les caselles d'aquest annex no es poden modificar directament.