Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.3.4.Compensacions de partides negatives en la base imposable de l'estalvi

Les partides negatives procedents d'exercicis anteriors pendents de compensació a 1 de gener de 2018 serien:

 • Els saldos negatius dels rendiments del capital mobiliari de 2014 a 2017 a integrar a la Base Imposable de l'Estalvi.

 • Els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials procedents dels exercicis 2014 a 2017 que, segons la normativa en vigor en aquests exercicis s'integraven a la base imposable de l'estalvi.

  Dins d'aquests saldos s'inclouen els saldos nets negatius de guanys i pèrdues de patrimonials de l'exercici 2014 derivats de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb un any o menys de permanència.

Per als esmentats saldos negatius dels anys 2014 a 2017, s'ha introduït un règim transitori que determina la següent manera de compensar:

 • Els saldos negatius de rendiments del capital mobiliari de 2014 a 2017 amb el saldo positiu d'idèntics rendiments obtinguts el 2018, fins a l'import del saldo positiu.

 • Els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmi­sión d'elements patrimonials qualssevol que sigui el seu període de permanència procedents dels exercicis 2014 a 2017 amb el saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtingut al mateix exercici, fins a l'import del saldo positiu.

Procediment especial de compensació de la part dels saldos negatius que procedeixin de rendes negatives derivades de deute subordinat i participacions preferents corresponents a l'exercici 2014.

Aquesta compensació afecta a:

 • Rendiments del capital mobiliari negatius derivats de valors de deute subordinat

 • Rendiments del capital mobiliari negatius derivats de participacions preferents emi­tidas en les condicions establertes en la disposició addicional segona de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels mitjancers financers.

 • Rendiments del capital mobiliari negatius o pèrdues patrimonials derivats de la transmissió de valors rebuts per operacions de recompra i subscripció o canvi dels esmentats valors.

En aquests casos es procedirà de la següent forma:

 • Els rendiments negatius derivats de participacions preferents o deute subordinat o bé d'altres valors rebuts en substitució d'aquestes, corresponent a l'exercici 2014, es podrà compensar amb el saldo positiu dels guanys derivats de la transmissió d'elements patrimonials que es posi de manifest el 2018.

  Per la seva part, les pèrdues patrimonials derivades de la transmissió de valors que s'hagin rebut en substitució de participacions preferents o deute subordinat, corresponent a l'exercici 2014, es podrà compensar amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari corresponents a 2018 i fins al seu import.