Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.3. Base imposable general i base imposable de l'estalvi

(arts. 44, 45, 46, 47 i 48 Llei)

Les rendes del contribuent es classificaran, com a renda general o com a renda de l'estalvi.

Tenint en compte la classificació de la renda, la base imposable es dividirà en dues parts, base imposable general i base imposable de l'estalvi

  1. 8.3.1. Base imposable general
  2. 8.3.2. Compensacions de partides negatives en la base imposable general
  3. 8.3.3. Base imposable de l'estalvi
  4. 8.3.4. Compensacions de partides negatives en la base imposable de l'estalvi
  5. 8.3.5. Regles de compensació en tributació conjunta