Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.3.2. Compensacions de partides negatives en la base imposable general

Es compensarà primerament i per aquesta ordre del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2018 a integrar en la base imposable general:

  • Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2014, 2015, 2016 i 2017  no derivades de la transmissió d'elements patrimonials a integrar en la Base Imposable General.

Important: Les pèrdues obtingudes en  l'exercici  2014 derives de la transmissió d'elements patrimonials amb període de permanència igual o inferior a un any que en aquests exercicis s'integraven en la Base Imposable General es compensen a partir de l'1 de gener de 2015 en la Base Imposable de l'estalvi, segons regles aplicables als guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'elements patrimonials, independentment del període de generació.

Del saldo positiu dels rendiments a integrar en la base imposable i de les imputacions de renda es podrà compensar:

Es consignarà en la casella   0433 de la pàgina 13 de la declaració, el saldo net negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable general procedent de l'exercici 2018

Seguidament es compensarà la resta de saldos nets negatius dels guanys i pèrdues patrimonials de 2014 a 2017 no derivades de transmissions, pendents de compensació a 1 de gener de 2018 a integrar en la base imposable general, amb el límit del 25 per cent de l'import de la casella 0434, aquest saldo és el pendent i no compensat.