Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.3.3. Base imposable de l'estalvi

La base imposable de l'estalvi està constituïda pels següents components:

 1. SALDO POSITIU DE RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI DERIVATS DE (art.25. 1, 2 i 3) :

  • Participació en els fons propis d'entitats

  • Cessió a tercers de capitals propis (llevat que procedeixin d'entitats vinculades amb el contribuent)

  • Operacions de capitalització

  • Contractes d'assegurança de vida o invalidesa

  • Rendes que tinguin per causa la imposició de capitals

  Si el resultat de la integració i compensació llancés saldo negatiu, es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues pa­trimoniales derivades de la transmissió d'elements patrimonials integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del   25 per 100 d'aquest saldo positiu.

  Si després d'aquesta compensació quedés saldo negatiu el seu import es compensarà durant els quatre anys següents i en el mateix ordre.

 2. SALDO POSITIU DE GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS DERIVATS DE LA TRANSMISSIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS

  S'inclou en aquest grup el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials o de millores realitzades en els mateixos.

  Aquests guanys i pèrdues s'integren i compensen exclusivament entre si, en cada període impositiu. Si el resultat de la compensació és positiu, el saldo s'integra en la base imposable de l'estalvi. Tanmateix, si el resultat de la compensació llança saldo negatiu, el seu import es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període im­positivo, amb el límit del 25 per cent d'aquest saldo positiu.

  Si després d'aquesta compensació quedés saldo negatiu el seu import es compensarà durant els quatre anys següents i en el mateix ordre.

  La compensació haurà d'efectuar-se en la quantia màxima que permeti cadascun dels exercicis següents i sense que pugui practicar-se fora del termini a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'acumulació a pèrdues patrimonials d'exercicis posteriors.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI PROCEDENTS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS QUE FORMEN PART DE LA BASE IMPOSABLE GENERAL (Art. 46 Llei)

A partir de l'1 de gener de 2009 els rendiments de capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de  capitals propis procedents d'entitats vinculades,  només formaran part de la renda general en la mesura en què corresponguin a l'excés de l'import dels capitals propis cedits a l'entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres la participació del contribuent en l'entitat.

A l'efecte de computar aquest excés, es tindrà en consideració l'import dels fons  propis de l'entitat vinculada reflectits en el balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de meritació de l'Impost i el percentatge de participació del contribuent existent en aquesta data.

En els supòsits en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 5 per cent.