Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.3.5.Regles de compensació en tributació conjunta

En la tributació conjunta seran compensables, d'acord amb les normes generals de l'Impost, les pèrdues patrimonials realitzades i no compensades pels contribuents components de la unitat familiar en períodes impositius anteriors en què hagin tributat individualment.

Per la seva part, les pèrdues patrimonials determinades en tributació conjunta seran compensables exclusivament, en cas de tributació individual posterior, per aquells contribuents a qui corresponguin d'acord amb les regles sobre individualització de rendes contingudes en la Llei.