Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.3.1. Base imposable general

La base imposable general serà el resultat de sumar els següents saldos:

 1. El saldo resultant d'integrar i compensar entre si, sense cap limitació, en cada període impositiu, els rendiments i les imputacions de renda següents:

  • Rendiments: (saldo positiu o negatiu)

   • Rendiments del treball

   • Rendiments del Capital Immobiliari

   • Rendiments del capital Mobiliari de l'art.25.4 de la Llei

   • Rendiments del capital Mobiliari procedents d'entitats vinculades

   • Rendiments d'Activitats Econòmiques

  • Imputacions de renda: (saldo positiu o negatiu)

   • Rendes Immobiliàries imputades

   • Règim de Transparència Fiscal Internacional

   • Cessió de Drets d'Imatge

   • Institucions d'Inversió Col·lectiva constituïdes en Paradisos Fiscals

   • Imputacions d'Agrupacions d'Interès Econòmic i Unions Temporals d'Empreses

 2. El saldo positiu resultant d'integrar i compensar, exclusivament entre si, en cada període impositiu, els guanys i pèrdues patrimonials que no derivin de la transmissió d'elements patrimonials.

  Aquests guanys i pèrdues s'integren i compensen exclusivament entre si. Si el resultat de la compensació és positiu, el saldo s'integra en la base imposable general.

  Tanmateix, si el resultat de la compensació llança saldo negatiu, el seu import es compensarà amb el saldo positiu dels "rendiments i imputacions de renda" de l'apartat A) anterior, amb el límit del 25 per 100 d'aquest saldo positiu.

  Si després d'aquesta compensació quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en la quantia màxima que permeti durant els quatre anys següents en el mateix ordre establerta en els paràgrafs anteriors. En cap cas s'efectuarà aquesta compensació fora del termini de quatre anys, mitjançant l'acumulació amb pèrdues patrimonials d'exercicis posteriors.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI PROCEDENTS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS QUE FORMEN PART DE LA BASE IMPOSABLE GENERAL (Art. 46 Llei)

A partir de l'1 de gener de 2009 els rendiments de capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de  capitals propis procedents d'entitats vinculades,  només formaran part de la renda general en la mesura en què corresponguin a l'excés de l'import dels capitals propis cedits a l'entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres la participació del contribuent en l'entitat.

A l'efecte de computar aquest excés, es tindrà en consideració l'import dels fons  propis de l'entitat vinculada reflectits en el balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de meritació de l'Impost i el percentatge de participació del contribuent existent en aquesta data.

En els supòsits en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 5 per cent.