Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.1. Reducció per tributació conjunta

Les unitats familiars que optin per la tributació conjunta tindran dret a la següent reducció:

  1. En la primera modalitat d' unitat familiar la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.
  2. En la segona modalitat  d'unitat familiar  la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals. No s'aplicarà aquesta reducció quan el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.

Aplicació de la reducció per tributació conjunta:

La reducció s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.