Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.2.1.Unitat familiar

A efectes de l'IRPF existeixen dues modalitats d'unitat familiar:

1a MODALITAT:unitat familiar integrada per cònjuges (no separats legalment)

Quan existeixi matrimoni (i els cònjuges no estiguin separats legalment), la unitat familiar estarà integrada pels cònjuges i, si n'hi hagués:

  1. Els fills menors (a excepció dels que amb el consentiment dels seus pares visquin independentment)

  2. Els fills majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

2a MODALITAT:unitat familiar en cas de separació legal o inexistència de matrimoni

Quan no existeixi vincle matrimonial o els cònjuges estiguin separats legalment, i, a més, el contribuent tingui fills menors o subjectes a pàtria potestat prorrogada, integraran la unitat familiar el progenitor (el pare o la mare) amb tots els fills que convisquin amb ell dels quals s'han esmentat anteriorment;és a dir:

  1. Els fills menors (a excepció dels que amb el consentiment dels seus pares visquin independentment)

  2. Els fills majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Ningú no podrà formar part de dues unitats familiars alhora

La determinació dels membres de la unitat familiar es farà atenent la situació existent a 31 de desembre de cada any.

Les persones que formin part d'una unitat familiar tenen l'opció de tributar conjuntament en l'IRPF.