Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.2.1. Unitat familiar

A l'efecte de l'IRPF existeixen dues modalitats d'unitat familiar:

1a MODALITAT: unitat familiar integrada per cònjuges (no separats legalment)

Quan existeixi matrimoni (i els cònjuges no estiguin separats legalment), la unitat familiar estarà integrada pels cònjuges i, si els hagués:

  1. Els fills menors (a excepció dels que amb el consentiment dels seus pares visquin independentment)

  2. Els fills grans d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

2a MODALITAT: unitat familiar en cas de separació legal o inexistència de matrimoni

Quan no existeixi vincle matrimonial o els cònjuges estiguin separats legalment, i, a més, el contribuent tingui fills menors o subjectes a pàtria potestat prorrogada, integraran la unitat familiar el progenitor (el pare o la mare) amb tots els fills que convisquin amb ell dels que s'han esmentat anteriorment; és a dir:

  1. Els fills menors (a excepció dels que amb el consentiment dels seus pares visquin independentment)

  2. Els fills grans d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps

La determinació dels membres de la unitat familiar es farà tenint en compte la situació existent a 31 de desembre de cada any.

Les persones que formin part d'una unitat familiar tenen l'opció de tributar conjuntament en l'IRPF.