Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.1. Mínim personal i familiar

El mínim personal i familiar constitueix la part de la base liquidable que, per destinar-se a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent, no se sotmet a tributació per aquest Impost.

El mínim personal i familiar serà el resultat de sumar el mínim del contribuent i els mínims per descendents, ascendents i discapacitat a què es refereixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'impost, incrementats o disminuïts a l'efecte de càlcul del gravamen autonòmic en els imports que hagin estat aprovats per la Comunitat Autònoma respectiva.