Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.2. Rendes exemptes excepte per determinar el tipus de gravamen

La normativa fiscal té en compte alguns supòsits excepcionals de rendes exemptes que, no obstant això, han de tenir-se en compte a l'efecte de calcular el tipus de gravamen aplicable als restants rendes.

RENDES PREVISTES EN ELS CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ

En la majoria dels Convenis per evitar la doble imposició subscrites per Espanya s'estableix que, quan les rendes obtingudes per un resident estiguin exemptes conforme a les disposicions del Conveni, aquestes rendes exemptes es poden, no obstant això, tenir en compte a l'efecte de calcular l'impost sobre la resta de les rendes d'aquest resident.

EMPLENAMENT:

Aquestes rendes s'inclouran en l'apartat"L." Rendes exemptes excepte per determinar el tipus de gravamen", caselles  0525 i  0526 de la pàgina 16 de la declaració, segons haguessin correspost integrar-les en la base imposable de l'estalvi o en la base imposable general de no haver estat exemptes.