Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.2.Rendes exemptes excepte per determinar el tipus de gravamen

La normativa fiscal contempla alguns supòsits excepcionals de rendes exemptes que, no obstant això, s'han de tenir en compte a efectes de calcular el tipus de gravamen aplicable a les restants rendes.

RENDES PREVISTES ALS CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ

En la majoria dels Convenis per evitar la doble imposició subscrits per Espanya s'estableix que, quan les rendes obtingudes per un resident estiguin exemptes conforme a les disposicions del Conveni, aquestes rendes exemptes es poden, no obstant això, tenir en compte a efectes de calcular l'impost sobre la resta de les rendes de l'esmentat resident.

EMPLENAMENT:

Aquestes rendes s'inclouran en l'apartat "L".Rendes exemptes excepte per determinar el tipus de gravamen", caselles 0525 i 0526 de la pàgina 16 de la declaració, segons haguessin correspost integrar-les a la base imposable de l'estalvi o a la base imposable general de no haver estat exemptes.