Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.10.2. Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques

Poden aplicar aquesta deducció els contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques i que compleixin els requisits per ser considerats com a entitat de reduïda dimensió, en l'exercici en què s'obtinguin els rendiments objecte d'inversió.

Objecte i base de la deducció

Donaran dret a la deducció els rendiments nets d'activitats econòmiques dels exercicis 2020 o 2021 que s'inverteixin el 2021 en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques exercides pel contribuent.

A aquests efectes s'entén que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu són objecte d'inversió quan s'inverteixi una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a tals rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia pugui entendre's invertida en més d'un actiu.

La base de la deducció serà la quantia invertida, això és, la part de la base liquidable general positiva del període impositiu corresponent als rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu objecte d'inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries.

Termini per realitzar la inversió

La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà de realitzar-se durant el període impositiu en què s'obtinguin els rendiments objecte de reinversió o durant el període impositiu següent.

El dret a l'aplicació de la deducció es produirà durant el període impositiu en què es realitza la inversió, si bé, estarà condicionat a l'afectació de l'element patrimonial a l'activitat econòmica dins el termini d'inversió.

La inversió s'entendrà efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials, fins i tot en el supòsit d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes d'arrendament financer als que es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit. No obstant això, en aquest últim cas, la deducció estarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

La posada a disposició dels elements patrimonials ha de ser entesa com la disponibilitat de la cosa objecte del contracte, això és, a l'entrega, és a dir, representa el mode d'adquisició del domini per part de l'adquirent.

La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectuï la inversió.

Percentatge de deducció

  • 5% amb caràcter general

  • 2,5% en els següents casos:

    1. Si en l'exercici en el que es van obtenir els rendiments reinvertits es va aplicar la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, prevista en l'article 32.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa conforme al mètode d'estimació directa.

    2. Si els rendiments reinvertits van originar el dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla de l'article 68.4 de la LIRPF en l'exercici en què es van obtenir.

Límits

L'import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en el que es van obtenir els rendiments nets d'activitats econòmiques.

Permanència en el patrimoni del contribuent elements patrimonials objecte d'inversió

Els elements patrimonials objecte d'inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni del contribuent, llevat de pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seva vida útil de resultar inferior.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, i amb la Reserva per a inversions a les Canarias regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias