Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Condicions i requisits generals d'aplicació

Els contribuents que realitzin activitats econòmiques en estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, tenen dret (a excepció del disposat a l'art. 39 apartats 2 i 3 del LIS) als incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts en la normativa de l'Impost sobre Societats.

Aquests incentius només seran d'aplicació als contribuents en règim d'estimació objectiva quan així s'estableixi expressament.Per a l'exercici 2021 no s'ha regulat cap deducció.

No obstant això, les quantitats pendents de deduir procedents d'inversions realitzades en exercicis anteriors en els quals el rendiment s'hagués determinat en el règim d'estimació directa, podran deduir-se en aquesta declaració i fins a l'acabament del termini legal concedit per a això, encara que els subjectes passius titulars estiguin acollits en aquest exercici al règim d'estimació objectiva.

Els contribuents del IRPF , socis de societats civils a les que hagués resultat d'aplicació el règim d'atribució de rendes i que van adquirir a partir d'1 de gener de 2016 la condició de contribuents del IS podran continuar aplicant en la seva quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques previstes a l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF que estiguessin pendents d'aplicació a 1 de gener de 2016 en els termes previstos a l'article 69 de la Llei de l'IRPF, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l'Impost sobre Societats (disposició transitòria trentena Llei IRPF).

Les inversions realitzades per entitats en règim d'atribució de rendes (societats civils que no estiguin subjectes a l'Impost sobre Societats, herències jacents, comunitats de béns, etc.)que determinin els seus rendiments nets en estimació directa, podran ser objecte de deducció per cadascun dels socis, hereus o comuners en proporció amb la seva participació en el benefici de l'entitat.