Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Emplenament

El càlcul de les deduccions per inversió empresarial no és realitzat pel programa.

A efectes de l'emplenament, en cada deducció s'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà de facilitar l'import de la deducció, no de la inversió, i l'import que desitja aplicar.

El programa aplicarà l'import facilitat sempre que no excedeixi dels límits màxims establerts.Si l'import indicat excedeix del límit aplicable s'aplicarà aquest últim.

 1. Deduccions d'exercicis anteriors

  • Règim general

   S'indicaran els saldos pendents corresponents a les diferents modalitats de deducció per inversions procedents d'exercicis anteriors, distingint aquells saldos per als quals aquest sigui l'últim exercici d'aplicació de la resta dels saldos pendents i l'import de deducció que desitja aplicar.

  • Règims especials

   S'indicaran els saldos pendents de deducció procedents dels règims especials de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic i l'l'import que desitja aplicar.

 2. Deduccions de l'exercici.

  Es consignarà l'import de les diferents deduccions i el que desitja aplicar.