Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.1 Incompatibilitat entre règims

Entre els règims d'estimació directa i d'estimació objectiva, s'estableix una incompatibilitat absoluta:

  • Si el contribuent es troba en estimació directa ha de determinar el rendiment de totes les seves activitats per aquest mateix règim, encara que alguna de les seves activitats sigui susceptible d'estar inclosa en estimació objectiva.

  • Si determina el rendiment d'una activitat en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, ha de determinar en aquesta mateixa modalitat el rendiment de totes les altres activitats.

No obstant això, quan desenvolupant una activitat en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, se n'iniciï una altra durant l'any per la qual es renunciï a l'esmentada modalitat simplificada, o quan desenvolupant una activitat en estimació objectiva, se n'iniciï una altra durant l'any no inclosa en l'esmentat mètode o estant inclosa, es renunciï al mateix, la incompatibilitat no assortirà efectes aquell any respecte de les activitats que venia realitzant anteriorment, sinó a partir de l'any següent.