Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.2 Renúncia

Els contribuents que compleixin els requisits per aplicar el mètode d'estimació directa simplificada o el mètode d'estimació objectiva, podran renunciar a la seva aplicació presentant el model 036 o 037 de declaració censal.

Quan ha de renunciar: mes de desembre anterior a l'any natural en què hagi de fer efecte. Per a l'any 2021, aquest termini és, per a l'estimació directa simplificada, fins al 31 de desembre de 2020 i per a l'estimació objectiva, des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.En cas d'inici de l'activitat, abans de l'inici.

També s'entén efectuada la renúncia al mètode d'estimació objectiva si es presenta en termini, el pagament fraccionat del primer trimestre de l'any natural, mitjançant el model 130, previst per al mètode d'estimació directa (renúncia tàcita).Si s'inicia l'activitat es renunciarà tàcitament presentant el model 130 del primer trimestre d'exercici de l'activitat.

La renúncia tindrà efectes per un mínim de 3 anys sense perjudici del disposat a continuació per als exercicis 2020, 2021 i 2022.Transcorregut aquest termini, s'entendrà prorrogada tàcitament per a cada un dels anys següents en què resulti aplicable, tret que es revoqui aquella el mes de desembre anterior a l'any en què hagi de fer efecte.

Es redueix per als exercicis 2020 i 2021 el termini en què els contribuents han de determinar obligatòriament el seu rendiment net pel mètode d'estimació directa després d'haver renunciat al d'estimació objectiva, això és, podran tornar al mètode d'estimació objectiva abans de transcorregut el termini mínim de 3 anys.

Aquesta reducció del termini mínim serà d'aplicació als contribuents que es trobin en alguna de les següents situacions:

  1. Els contribuents que han renunciat al mètode d'estimació objectiva per al 2020, bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2020 pel mètode d'estimació directa (model 130) bé per haver optat pel mètode d'estimació directa en la declaració censal d'inici d'activitat a partir d'1 d'abril de 2020, poden tornar al mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2021 o 2022.

    La manera de tornar al mètode d'estimació objectiva, en aquest cas, serà revocant la renúncia de forma expressa (del 24 de desembre de 2020 al 31 de gener del 2021) o, de forma tàcita, presentant el pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici el 2021 en la forma establerta per al mètode d'estimació objectiva (model 131).

  2. Els contribuents que han renunciat al mètode d'estimació objectiva per al 2021, bé de forma expressa o bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2021 pel mètode d'estimació directa (model 130) poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva, per a l'exercici 2022.

    La manera de tornar al mètode d'estimació objectiva, en aquest cas, serà revocant la renúncia de forma expressa o, de forma tàcita, presentant el pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2022 en la forma establerta per al mètode d'estimació objectiva (model 131).

La renúncia al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF i la posterior revocació a què es refereixen els paràgrafs anteriors tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials simplificat i de l'agricultura d'IVA.

La renúncia al mètode d'estimació directa simplificada suposa que el contribuent determinarà el rendiment net de totes les seves activitats per la modalitat normal del mètode d'estimació directa.

La renúncia al mètode d'estimació objectiva suposa la inclusió en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa si es compleixen els requisits establerts per a aquesta modalitat, tret que es renunciï al mateix.