Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.6.1 A qui s'aplica

A empresaris i determinades activitats professionals (accessòries a altres d'empresarials de caràcter principal), que compleixin els següents requisits:

 1. Que totes les seves activitats estiguin incloses en l'Ordre anual que desenvolupa el règim d'estimació objectiva i no depassin els límits de cada activitat.

 2. Que el volum de rendiments íntegres l'any immediat anterior, no superi qualsevol d'aquests imports: 

  • 250.000 €/año per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes, i forestals.

   També s'aplicarà l'EO quan el volum dels rendiments íntegres l'any anterior computant només les operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional no superi 125.000 €/año.

  • 250.000 €/año per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes, i forestals.

 3. Que el volum de compres en béns i serveis a l'exercici anterior, excloses les adquisicions d'immobilitzat, no superi 250.000 €/año.En obres i serveis subcontractats, el seu import es tindrà en compte per al càlcul d'aquest límit.

 4. Que les activitats econòmiques no siguin desenvolupades, totalment o parcialment, fora de l'àmbit d'aplicació de l'IRPF (s'entendrà que les activitats de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, de transport per autotaxis, de transport de mercaderies per carretera i de serveis de mudances es desenvolupen dins de l'àmbit d'aplicació de l'IRPF).

 5. Que no hagin renunciat expressament o tàcitament a l'aplicació d'aquest règim.

 6. Que no hagin renunciat o estiguin exclosos del règim simplificat d'IVA i del règim especial simplificat de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC).Que no hagin renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca d'IVA, ni al règim especial de l'agricultura i ramaderia de l'IGIC.

 7. Que cap activitat exercida pel contribuent no es trobi en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

En aquests imports (punts 2 i 3) es computen les operacions del contribuent, del seu cònjuge, ascendents i descendents i de les entitats en atribució de rendes en què participin qualsevol d'ells si les activitats són similars per estar classificades en el mateix grup de l'IAE i existeix direcció comuna compartint mitjans personals o materials.

Aquests imports s'elevaran a l'any quan hagués iniciat l'activitat l'any en què es calculen.