Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.6.2 Càlcul del rendiment net

El rendiment net es calcula segons l'Ordre anual que desenvolupa aquest mètode, multiplicant els imports fixats per als mòduls, pel nombre d'unitats del mateix fetes servir, o multiplicant el volum total d'ingressos per l'índex de rendiment net que correspongui en activitats agrícoles, ramaderes i forestals.La quantia deduïble per amortització de l'immobilitzat resulta d'aplicar la taula d'amortització de l'esmentada Ordre.Si es compleixen els requisits, es minorarà per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

Càlcul del rendiment net en activitats agrícoles, ramaderes i forestals:

FASE 1

VOLUM TOTAL D'INGRESSOS

(INCLOSES SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS I AJUDA PAC)

(x) ÍNDEX DE RENDIMENT NET

RENDIMENT NET PREVI

FASE 2

(-) AMORTIZACI&ÓN DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL E INTANBIGLE (excloses activitats forestals)

RENDIMENT NET MINORAT

 FASE 3

(x) ÍNDEXS CORRECTORS (segons el tipus d'activitat i determinades circumstàncies)

RENDIMENT NET DE M&ÓDULOS

 FASE 4

(-) 20 % RENDIMENT NET DE M&ÓDULOS

RENDIMENT NET DE M&ÓDULOS REDUÏT

 FASE 5

(-) REDUCCI&ÓN 25% J&ÓVENES AGRICULTORS

(-) DESPESES EXTRAORDINARIS PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (incendis, inundacions, comunicades a l'Agència Tributària en temps i forma)

RENDIMENT NET DE L'ACTIVITAT

 FASE 6

(-) REDUCCI&ÓN RENDES IRREGULARS:30%, si procedeix

(-) QUANTIES FIXES, SI PROCEDEIX

RENDIMENT NET REDUÏT

Càlcul del rendiment net en la resta d'activitats:

FASE 1

UNITATS DE M&ÓDULO FETES SERVIR, UTILITZADES O INSTAL·LADES

(x) RENDIMENT ANUAL PER UNITAT DE M&ÓDULO (abans d'amortització)

RENDIMENT NET PREVI

 FASE 2

MINORACIONS:

(-) INCENTIUS A L'OCUPACIÓ

(-) INCENTIUS A LA INVERSI&ÓN (amortitzacions)

RENDIMENT NET MINORAT

FASE 3

(x) ÍNDEXS CORRECTORS (segons l'activitat i determinades circumstàncies)

RENDIMENT NET DE M&ÓDULOS

FASE 4

(-) REDUCCI&ÓN GENERAL DEL RENDIMENT NET DE M&ÓDULOS (20% o 35%, segons l'epígraf)

(-) DESPESES EXTRAORDINARIS PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Incendis, inundacions, comunicades a l'Agència Tributària en temps i forma)

RENDIMENT NET CALCULAT PER ESTIMACI&ÓN OBJECTIVA

FASE 5

(+) ALTRES PERCEPCIONS EMPRESARIALS (Subvencions i determinades indemnitzacions)

RENDIMENT NET DE L'ACTIVITAT

FASE 6

(-) REDUCCI&ÓN RENDES IRREGULARS:30% (en general, els de generació superior a 2 anys i, en particular, les establertes reglamentàriament)

RENDIMENT NET REDUÏT

Regles especials per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls a l'exercici 2020

Als efectes previstos en les Instruccions per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF, s'estableixen per a l'exercici 2020 les següents regles:

 • No es computarà, en cap cas, com a període en què s'hagués exercit l'activitat:

  • Els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020.

  • Els dies del segon semestre de 2020 en els que, estant declarat o, no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.

 • Per a la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal ocupat” no es computaran com hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el punt anterior.

 • Per a la quantificació dels mòduls “distància recorreguda” i “consum d'energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer punt.

Percentatges de reducció aplicables a l'exercici 2020

 • 20%, per a les següents activitats:

  Les corresponents als següents epígrafs de les Tarifes de l'IAE:419.1;419.2;419.3;423.9;641;642.1, 2, 3 y 4;642.5;642.6;643.1 y 2;644.1;644.2;644.3;644.6;647.1;647.2 y 3;659.4 (comercio a la menuda de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública);691.1;691.2;691.9;691.9;692;699;721.2;722;751.5;757;849.5;933.1;933.9;967.2;971.1;972.1;972.2 y 973.3.

 • 35%, per a les següents activitats:

  Les corresponents als següents epígrafs de les Tarifes de l'IAE:651.1;651.2;651.3 y 5;651.4;651.6;652.2 y 3;653.1;653.2;653.3;653.4 y 5;653.9;654.2;654.5;654.6;659.2;659.3;659.4 (comerç al per menor de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats en la via pública);659.6;659.7;662.2;663.1;663.2;663.3;663.4;663.9;671.4, 671.5;672.1, 2 y 3;673.1;673.2;675, 676, 681;682;683 i 721.1 i 3.