Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.7 Pagaments fraccionats

Els contribuents en estimació directa normal o simplificada, realitzaran quatre pagaments fraccionats trimestrals en el model 130, entre el 1 i 20 d'abril, juliol i octubre, i entre el 1 i 30 de gener de l'any següent. S'ha de presentar declaració negativa en els trimestres en què no resulti quantitat a ingressar.

Els que desenvolupen activitats agrícoles, ramaderes, forestals i els professionals, no estan obligats a efectuar pagaments fraccionats si en l'any natural anterior almenys el 70% dels ingressos de la seva activitat (excloses indemnitzacions i subvencions en el cas d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals) van ser objecte de retenció o ingrés a compte.El primer any d'activitat, per calcular-lo, es tindran en compte els ingressos objecte de retenció o ingrés a compte en cada període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

L'import de cada un dels pagaments fraccionats es calcularà de la següent manera:

 1. Activitats empresarials: 20% del rendiment net des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre a què es refereixi el pagament.Es deduiran els pagaments fraccionats que hauria correspost ingressar pels trimestres anteriors del mateix any, si no s'hagués aplicat la deducció prevista en el cas que la quantia dels rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici anterior sigui igual o inferior a 12.000 €. Es deduiran, en l'activitat d'arrendament d'immobles i de cessió de drets d'imatge, les retencions i els ingressos a compte, des del primer dia de l'any a l'últim del trimestre a què es refereix el pagament fraccionat.

 2. Activitats professionals: 20% del rendiment net, des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre a què es refereixi el pagament.Es deduiran els pagaments fraccionats que hauria correspost ingressar pels trimestres anteriors del mateix any si no s'hagués aplicat la deducció prevista en el cas que la quantia dels rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici anterior sigui igual o inferior a 12.000 €. Es deduiran també les retencions i els ingressos a compte des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre a què es refereix el pagament fraccionat. 

 3. Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres:2% del volum d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.Es deduiran les retencions i els ingressos a compte del trimestre. 

Aquests percentatges es reduiran en un 60% per a les activitats econòmiques que tinguin de dret a la deducció en la quota prevista per a rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

El contribuent pot aplicar percentatges de pagaments fraccionats superiors als assenyalats anteriorment.

Els contribuents en estimació objectiva, realitzaran quatre pagaments fraccionats, trimestrals, en el model 131 entre el 1 i 20 d'abril, juliol i octubre, i entre el 1 i 30 de gener de l'any següent.Han de presentar declaració negativa en els trimestres que no resulti quantitat a ingressar. 

L'import de cada un dels pagaments fraccionats es calcula de la següent manera:

 1. Activitats empresarials (excepte agrícoles i ramaderes): 

  • 4% del rendiment resultant de l'aplicació dels mòduls en funció dels dades-base a 1 de gener (si algun dada-base no pogués determinar-se a 1 de gener, prendrà el de l'any anterior;si no pogués determinar-se cap dada-base, el pagament fraccionat serà el 2% del volum de vendes o ingressos del trimestre).Quan s'iniciï una activitat, els dades-base seran els del dia d'inici.

  • 3% quan es tingui una persona assalariada.

  • 2% quan no es disposi de personal assalariat. 

 2. Activitats agrícoles, ramaderes i forestals:2% del volum d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre del 2020 en estimació objectiva

Els contribuents que desenvolupin activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals i quantifiquin l'import dels pagaments fraccionats pel rendiment net (hi ha dades-base), per al càlcul del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020, no computaran com dies d'exercici d'activitat, en cap cas, els dies naturals en què l'exercici de l'activitat s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats.A més, aplicaran els percentatges de reducció (20% o 35%) assenyalats en el punt 3.6.2.

Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2021 en estimació objectiva

Els contribuents que desenvolupin activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals i quantifiquin l'import dels pagaments fraccionats pel rendiment net (hi ha dades-base), per al càlcul del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de 2021, aplicaran els percentatges de reducció (20% o 35%) assenyalats en el punt 3.6.2.

De l'import a ingressar es deduiran les retencions i ingressos a compte del període.

Aquests percentatges es reduiran en un 60% per a les activitats econòmiques que tinguin de dret a la deducció en la quota prevista per a rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

Les activitats econòmiques desenvolupades tant en règim d'estimació directa com en estimació objectiva podran deduir de l'import a ingressar pel pagament fraccionat, a més:

 • Una minoració addicional, de 25, 50, 75 o 100 € quan els rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici anterior siguin iguals o inferiors a 12.000, 11.000, 10.000 o 9.000 € respectivament.

  Si aquesta última minoració fos superior a l'import restant del pagament fraccionat una vegada minorat en les retencions i ingressos a compte ja efectuats, podrà deduir-se la diferència en els següents pagaments fraccionats del mateix període impositiu, l'import positiu del qual el permeti.

 • Els que utilitzin finançament aliè per adquirir o rehabilitar el seu habitatge habitual per les que tinguin de dret al règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, tindran dret a les següents deduccions:

  • Per a estimació directa amb rendiments íntegres previsibles anuals inferiors a 33.007,20 €:2% del rendiment net des del primer dia de l'any (màxim 660,14 € al trimestre).

  • Per a estimació objectiva amb rendiments nets resultants d'aplicar l'estimació objectiva inferiors a 33.007,20 €:0,5% sobre els esmentats rendiments.

  • En activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres amb ingressos previsibles anuals inferiors a 33.007,20 €:2% del volum d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions del capital i indemnitzacions.

  En cap cas aquesta última deducció no pot superar un import acumulat màxim de 660,14 € en el període impositiu).

Forma de presentació dels models 130 i 131

Poden presentar-se electrònicament per internet o mitjançant paper imprès (predeclaració) generat exclusivament mitjançant la utilització del servei d'impressió desenvolupat a aquests efectes per l'Agència Tributària a la seva Seu electrònica.