Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.Impost sobre el valor afegit

imatge Impost sobre el Valor Afegit Estan subjectes al IVA els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades en territori d'aplicació de l'impost per empresaris o professionals a títol onerós, en el desenvolupament de les seves activitats econòmiques.Són subjectes passius del mateix les persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

l'IVA s'aplica en el territori peninsular espanyol i les Illes Balears, amb inclusió de les illes adjacents, el mar territorial fins al límit de 12 milles nàutiques i l'espai aeri corresponent a tots aquests territoris.S'exclouen de l'àmbit de l'impost l'Arxipèlag Canari, i Ceuta i Melilla.

Les operacions subjectes al IVA no ho estan en concepte “transmissions patrimonials oneroses” de l'ITP i AJD.Ambdós impostos són incompatibles entre si:l'IVA grava les operacions empresarials i l'ITP i AJD les no empresarials.

Més informació sobre l'Impost sobre el Valor Afegit

Enllaç a les eines d'IVA