Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

Introducció

IntroduccióAquest manual recull de forma breu i sistemàtica aquelles qüestions que són rellevants a l'exercici d'una activitat econòmica.Pot ampliar la informació en https://sede.agenciatributaria.gob.es i serveis telefònics, sense perjudici de la normativa reguladora del contemplat en aquesta guia d'ajuda.

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d'obligacions fiscals de caràcter estatal.Algunes han de complir-se abans de l'inici i d'altres han de complir-se durant el seu desenvolupament.

Aquestes activitats econòmiques poden realitzar-se per persones físiques, persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (entre d'altres, herències jacents i comunitats de béns).

Amb caràcter general, abans d'iniciar una activitat econòmica s'ha de presentar declaració censal, models 036 o 037.A més, les persones jurídiques no exemptes del pagament de l'IAE presentaran el model 840 de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) abans de transcórrer 1 mes des de l'inici de l'activitat.

Iniciada l'activitat, els ingressos de la mateixa percebuts per persones físiques i entitats sense personalitat jurídica, tributen per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, (IRPF - pagaments a compte i declaració anual).Les persones jurídiques residents tributen per l'Impost sobre Societats, (IS - pagaments a compte i declaració anual).

A més, s'han de complir les obligacions relatives a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), declaració informatives (per exemple, operacions amb tercers -model 347, declaració anual de retencions i ingressos a compte –model 190, etc.)i les obligacions formals que corresponguin, en funció de les activitats desenvolupades.

 
Resum d'obligacions fiscals per realitzar activitats econòmiques
 

Persones físiques

Persones jurídiques

Entitats sense personalitat jurídica

Abans d'iniciar l'activitat

Declaració censal (alta) :model 036/037

Sol·licitud NIF.Persones jurídiques i entitats:model 036.Persones físiques:model 030

Durant l'activitat

Declaració censal (modificació):model 036/037

IAE:model 840, 848

en determinats casos
(veure capítol 2)

en determinats casos
(veure capítol 2)

IRPF:model D-100, 130, 131

(Règim d'atribució de rendes)

Retencions:model 111, 190 (quan tinguin treballadors al seu càrrec)

IS:model 202, 222, 200, 220

IVA:model 303, 390

Declaració anual d'operacions amb tercers:model 347

Després de l'activitat

Declaració censal (baixa):model 036/037

IAE:model 840

Resum d'obligacions formals en persones físiques
 

EMPRESARIS

PROFESSIONALS

OBLIGACIONS COMPTABLES

Estimació directa normal

Estimació directa simplificada

Estimació objectiva
(mòduls)

Estimació directa normal i simplificada

Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat

En activitats mercantils

En activitats mercantils

OPCIONAL

En activitats mercantils

OPCIONAL

LLIBRES REGISTRE IRPF

Estimació directa normal

Estimació directa simplificada

Estimació objectiva
(mòduls)

Estimació directa normal

Llibre registre de vendes i ingressos

(si el rendiment net es calcula per volum d'operacions)

Llibre registre d'ingressos

Llibre registre de compres i despeses

Llibre registre de despeses

Llibre registre de béns d'inversió

(si es practiquen amortitzacions)

Deslliuro registre de provisions de fons i suplerts

 

EMPRESARIS

PROFESSIONALS

LLIBRES REGISTRE IVA

Règim general

Règim simplificat

Recàrrec equivalència

REAG i P

Règim general

Llibre registre de factures expedides

Llibre registre de factures rebudes

(per activitats en altres règims)

(per activitats en règim simplificat o recàrrec d'equivalència)

Llibre registre de béns d'inversió

Determinades operacions intracomunitàries

Llibre registre d'operacions en REAG i P

A més, en funció del règim de tributació, existeixen els següents Llibres registres específics:Registre especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció i Registre d'operacions incloses en els Règims Especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica.

Les societats civils que tinguin objecte mercantil tributen per l'Impost sobre Societats (IS) per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016.Tindran objecte mercantil les societats civils (excepte les acollides a la Llei 2/2007), que hagin complimentat algun dels següents continguts de la casella 403 del model 036 destinada al tipus d'activitat econòmica:

  • A01.Lloguer de locals
  • A03.Resto empresarials:Tots els epígrafs de l'IAE, excepte les activitats mineres:epígrafs de la secció 1, divisió 1 i les agrupacions 21 i 23 de la divisió 2 de les tarifes de l'impost d'activitats econòmiques (casella 402 del model 036).
  • A04.Artístiques i Esportives
  • A05 Professionals

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques n'han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que es realitzi als seus socis, hereus, comuners o partícips.Els que portin la comptabilitat d'acord al Codi de Comerç, no estaran obligats a portar els llibres registre de l'IRPF, però sí els llibres registre a efectes d'IVA.

Resum d'obligacions formals en entitats

PERSONES JURÍDIQUES I
ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

OBLIGACIONS COMPTABLES

Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat

(en activitats mercantils)

LLIBRES COMPTABLES I SOCIETARIS

Llibre d'inventaris i comptes anuals

Llibre diari

Llibre d'actes

Llibre d'accions nominatives

(societats anònimes i comanditàries per accions)

Llibre registre de socis (societats limitades)

LLIBRES REGISTRE IVA

Llibre registre de factures emeses

Llibre registre de factures rebudes

Llibre registre de béns d'inversió

Determinades operacions intracomunitàries

En els següents apartats es recullen els aspectes més generals de les diferents obligacions fiscals.Per a més detall consultar la normativa corresponent.