Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Termini i forma de presentació de les declaració de l'IRPF 2020

Termini de presentació de les declaració del IRPF

El termini de presentació de les declaració del IRPF corresponents a l'exercici 2020, qualsevol que sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 7 d'abril i 30 de juny de 2021, ambdós inclusivament.

Tot això, sense perjudici del termini de domiciliació bancària de les declaració (fins al 25 de juny de 2021) que es comenta en aquest mateix capítol.

Forma de presentació de les declaració del IRPF

En general

D'acord amb l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaració informatives, declaració censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, les declaració del IRPF, així com el corresponent document d'ingrés o devolució, podran presentar-se de la següent forma:

a) Presentació electrònica per Internet, que podrà ser efectuada mitjançant algun dels següents sistemes d'identificació:certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN que es descriuen en aquest Capítol.

b) Presentació de la declaració a través de la confirmació de l'esborrany de declaració que, tal com s'ha comentat en l'epígraf anterior, permet la presentació, a més de per Internet a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, per telèfon i a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració.En aquest cas, la declaració s'haurà de presentar directament a les esmentades oficines per a la seva immediata transmissió electrònica.Es podran presentar mitjançant la confirmació de l'esborrany de declaració les declaració per retornar o negatives i les declaració amb resultat a ingressar, sempre que, en aquestes últimes el contribuent hauria procedit a la domiciliació de l'ingrés resultant o, del primer termini si es tracta de declaració en les quals el contribuent ha optat pel fraccionament del pagament.En el cas de dispositius mòbils només es podrà confirmar l'esborrany si s'opta pel fraccionament del pagament.

Especialitats:

1.Contribuents del IRPF que es trobin acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària

Els contribuents del IRPF que es trobin acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària, regulat als articles 138 a 143 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, presentaran la seva declaració d'acord amb les regles previstes en els números Uno i Dos de l'apartat sisè de l'Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària, s'estableix el lloc de presentació de les declaració tributàries que generin deutes o crèdits que s'hagin d'anotar a l'esmentat compte corrent tributari i es desenvolupa el disposat al Reial Decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent en matèria tributària.

2.Contribuents que estan obligats a presentar, a més, declaració per l'Impost sobre Patrimoni

Els contribuents que presentin declaració per l'Impost sobre Patrimoni, estaran obligats a utilitzar la via electrònica a través d'Internet per a la presentació de la declaració del IRPF, havent d'utilitzar la via electrònica, a través d'Internet o del telèfon per confirmar, en el seu cas, l'esborrany de la declaració del IRPF.

3.Contribuents amb residència habitual a l'estranger o desplaçats fora del territori espanyol

Els contribuents que tinguin la seva residència habitual a l'estranger i aquells que es trobin fora del territori nacional durant els terminis de presentació de les declaració del IRPF podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració i, en el seu cas, realitzar l'ingrés o sol·licitar la devolució per via electrònica, a través d'Internet o del telèfon en els termes, condicions i d'acord amb el procediment exposat en l'apartat "Confirmació i presentació de l'esborrany".

4.declaració del IRPF de cònjuges no separats legalment en les quals un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució

En el cas de declaració de cònjuges no separats legalment en les quals, a l'empara del disposat a l'article 97.6 de la Llei del IRPF, un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució, les declaració corresponents a ambdós cònjuges s'hauran de presentar de forma simultània i conjuntament al lloc que correspongui en funció que el resultat final de les seves declaració com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentat procediment sigui a ingressar o per retornar.