Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemples de contribuents obligats a declarar

A títol d'exemple, estan obligats a declarar, entre d'altres, els següents contribuents:

 • Els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball procedents d'un mateix pagat per import superior a 22.000 euros anuals.
 • Els contribuents que hagin percebut durant 2020 rendiments íntegres del treball per import superior a 14.000 euros en els següents supòsits:
  1. Quan procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals.

   Covid-19: com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, derivada de la crisi sanitària del Covid-19, i a fi de pal·liar els efectes econòmics i socials que està ocasionant aquesta pandèmia, es van adoptar als Reials Decrets llei 8/2020, de 17 de març, 18/2020, de 12 de maig, 24/2020, de 26 de juny i 30/2020 de 29 es setembre, una sèrie de mesures d'ajustament temporal d'activitat per evitar acomiadaments entre les quals hi ha els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE).El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que assumeix en cas de ERTE el pagament de la prestació d'atur passa a ser considerat un altre pagador per al contribuent.

   Atenent-ho, i sempre que la resta de les rendes es trobin dins dels límits que en cada cas s'assenyalen a l'article 96 de la Llei IRPF, no estaran obligats a declarar pel IRPF els contribuents que obtinguin rendiments de treball, quan en aquests casos de expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) la suma dels rendiments de treball procedents de més d'un pagador no superin els 14.000 euros o, en el seu cas, de 22.000 euros, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

  2. Quan es tracti de pensionistes amb diverses pensions les retencions de les quals no s'hagin practicat d'acord amb les determinades per l'Agència Tributària, prèvia sol·licitud del contribuent a l'efecte, per mitjà del model 146.
  3. Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  4. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  5. Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
 • Els contribuents que hagin estat titulars de béns immobles d'ús propi diferent de l'habitatge habitual i del terra no edificat, les rendes imputades del qual juntament amb els rendiments derivats de Letras del Tresor i l'import de les subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics sigui superior a 1.000 euros anuals.
 • Els contribuents titulars d'activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net de les mateixes, sempre que els rendiments íntegres juntament amb els del treball i del capital, així com el dels guanys patrimonials sigui superior a 1.000 euros anuals.
 • Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior a 500 euros anuals.
 • Els contribuents titulars d'immobles arrendats (pisos, locals, places de garatge), els rendiments del qual totals, exclusivament procedents dels esmentats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d'activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixin de 1.000 euros anuals.