Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Imputació de rendes de les agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i de les unions temporals d'empreses

Normativa: Arts. 43 a 47 LIS

Àmbit d'aplicació

El règim especial d'imputació de rendes és aplicable a les següents entitats:

  • Agrupacions d'Interès Econòmic Espanyoles regulades per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic.
  • Agrupacions Europees d'Interès Econòmic regulades pel Reglament CEE/2137/1985, de 25 de juliol, del Consell.
  • Unions Temporals d'Empreses regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre Règim Fiscal d'Agrupacions i Unions Temporals d'Empreses i de Societats de Desenvolupament Industrial Regional, que estiguin inscrites en el Registre Especial del Ministeri d'Hisenda.

Contingut del règim especial

Les especialitats d'aquest règim especial d'imputació fiscal són les següents:

a. Les entitats a les que resulta aplicable aquest règim estan subjectes impost sobre societats, a excepció del pagament del deute tributari per la part de base imposable imputable als socis residents en territori espanyol.

b. La imputació als socis residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent en el mateix comprèn els següents conceptes:

  • Les despeses financeres netes que, d'acord amb l'article 16 de la LIS, no hagin estat objecte de deducció en aquestes entitats durant el període impositiu. Les despeses financeres netes que s'imputin als socis no seran deduïbles per l'entitat.
  • La reserva de capitalització que, d'acord amb el que disposa l'article 25 de la LIS, no hagi estat aplicada per l'entitat durant el període impositiu. La reserva de capitalització que s'imputi als seus socis no podrà ser aplicada per l'entitat, llevat que el soci sigui contribuent de l'IRPF.
  • Les bases imposables, positives (minorades o incrementades, si escau, en la reserva d'anivellament a què es refereix l'article 105 de la LIS ) o negatives, obtingudes per aquestes entitats. Les bases imposables negatives que imputin als seus socis no seran compensables per l'entitat que les va obtenir.
  • Les bases de les deduccions i de les bonificacions en la quota a les que tingui dret l'entitat. Les bases de les deduccions i bonificacions s'integraran en la liquidació dels socis, minorant la quota segons correspongui per aplicació de les normes de l'IRPF o de l'impost sobre societats, segons que el soci sigui contribuent, respectivament, dels esmentats impostos.
  • Les retencions i ingressos a compte corresponents a l'entitat.

La reserva d'anivellament de bases imposables a què es refereix l'article 105 de la LIS s'addicionarà, si escau, a la base imposable de l'agrupació d'interès econòmic.

c. Les imputacions dels conceptes anteriorment comentats s'efectuaran d'acord amb els següents criteris:

  • Quan els socis o empreses membres siguin entitats sotmeses a aquest règim, en la data de finalització del període impositiu de l'entitat sotmesa a aquest règim.
  • En els altres supòsits, durant el següent període impositiu, llevat que es decideixi fer-ho de manera continuada en la mateixa data de finalització del període impositiu de l'entitat sotmesa a aquest règim. L'opció es manifestarà en la primera declaració de l'IRPF en què hagi de ser efectiu i es mantindrà durant tres anys.

d. Els dividends i participacions en beneficis que corresponguin a socis que hagin de suportar la imputació i procedeixin de períodes impositius durant els quals l'entitat es trobés en aquest règim, no tributaran per l'IRPF ni per l'impost sobre societats. El seu import no s'integrarà en el valor d'adquisició de les participacions dels socis als qui haguessin estat imputades. Tractant-se dels socis que adquireixin les participacions amb posterioritat a la imputació, es disminuirà el seu valor d'adquisició en aquest import.

e. En la transmissió de participacions en el capital, fons propis o resultats d'aquestes entitats, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, haguessin estat imputats als socis com a rendes de les seves participacions durant el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió.

A més, en el cas de participacions en Unions Temporals d'Empreses, el valor d'adquisició es minorarà en l'import de les pèrdues socials que hagin estat imputades als socis.

Per part seva, en el cas d'Agrupacions d'Interès Econòmic quan així l'estableixin els criteris comptables, el valor d'adquisició es minorarà en l'import de les despeses financeres, les bases imposables negatives, la reserva de capitalització, i les deduccions i bonificacions, que hagin estat imputades als socis durant el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió, fins que s'anul·li el referit valor, integrant-se en la base imposable igualment el corresponent ingrés financer.