Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Capítol 10.Règims especials:imputació i atribució de rendes

Normativa: Art. 6.2 e) Llei IRPF

Al costat dels rendiments (del treball, del capital i d'activitats econòmiques) i els guanys i pèrdues patrimonials, el tercer component de la renda del contribuent està constituït per les imputacions de renda establertes per llei.

Les imputacions de renda constitueixen un règim especial de tributació la finalitat última del qual consisteix a aconseguir la plena identificació entre la base imposable i la capacitat econòmica del contribuent, assegurant amb això la màxima eficàcia en l'aplicació de la progressivitat del IRPF

La materialització de les imputacions de renda com a categoria fiscal es realitza incorporant, d'una banda, rendes que la Llei del IRPF presumeix que es deriven de la titularitat de determinats béns immobles urbans i, per una altra, fent tributar al contribuent soci o partícip per les rendes obtingudes a través d'entitats interposades.

La Llei del IRPF, sota la denominació de règims especials, incorpora les següents categories d'imputació i atribució de rendes: