Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Imputació de rendes per socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals

Normativa: Art. 95 i disposició transitòria vuitena Llei IRPF

La Llei de l'IRPF dedica una secció (la Secció 6a) del seu Títol X i dos articles (el 94 i 95) a la tributació corresponent als socis o partícips de les  següents institucions d'inversió col·lectiva:

  • Les regulades en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva,

  • Les regulades per la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, diferents de les anteriors, que estiguin constituïdes i domiciliades en algun Estat membre de la Unió Europea i inscrites en el registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a l'efecte de la seva comercialització per entitats residents a Espanya i

  • Les constituïdes en països o territoris considerats com paradís fiscal

La tributació corresponent als socis o partícips de les dues primeres institucions d'inversió col·lectiva es regula en l'article 94 de la LIRPF i no presenta diferències de tractament respecte a la renda objecte d'imputació als socis o partícips, aplicant-se la normativa de l'IRPF que correspon a cada modalitat de renda segons el seu origen o font, llevat d'algunes especialitats per als fons d'inversió cotitzats i SICAV índex cotitzats i en l'aplicació del règim d'ajornament per reinversió en les SICAV comentari del qual s'inclou en el capítol corresponent d'aquest manual.

A diferència dels incentius fiscals que s'estableixen per a la inversió en les institucions d'inversió col·lectiva anteriors (règim d'ajornament fiscal), per a la tributació corresponent als socis o partícips en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris considerats com paradisos fiscals s'estableix un règim fiscal especial en l'article 95 de la LIRPF que pretén el contrari, desincentivar als contribuents que decideixin invertir en aquest tipus d'institucions d'inversió col·lectiva.

Aquest règim fiscal especial d'imputació  és el següent:

  1. Renda imputable
  2. Règim transitori
  3. Relació de països i territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals