Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Determinació de l'import de la renda positiva a imputar i moment en què ha d'efectuar-se la imputació

Determinació  de l'import de la renda positiva a imputar

Normativa: Art. 91.6,  8 i 13.c) Llei IRPF

 • Import de la renda positiva

  L'import de la renda positiva a imputar en la base imposable es calcularà d'acord amb els principis i criteris establerts en la normativa reguladora de l'impost sobre societats per a la determinació de la base imposable, utilitzant el tipus de canvi vigent al tancament de l'exercici social de l'entitat no resident en territori espanyol.

  Quan l'entitat participada sigui resident de països o territoris qualificats de paradisos fiscals es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que la renda obtinguda per l'entitat participada és el 15 per 100 del valor d'adquisició de la participació.

 • Imputació

  Una vegada determinat l'import de la renda positiva, la imputació s'efectuarà en proporció a la participació de la persona física resident en els resultats de l'entitat no resident i, si no, a la participació en el capital, els fons propis o els drets de vot de l'entitat.

  En cas que el contribuent participi indirectament en l'entitat resident a través d'una altra o altres entitats no residents, l'import de la renda positiva a imputar serà el corresponent a la participació indirecta.

 • Limiti

  En cap cas, s'imputarà una quantitat superior a la renda total de l'entitat no resident.

Període impositiu en el que ha de realitzar-se la imputació

Normativa: Art. 91.7 Llei IRPF

La imputació es realitzarà durant el període impositiu que comprengui el dia en què l'entitat no resident hagi conclòs el seu exercici social que, a aquests efectes, no podrà entendre's de durada superior a 12 mesos.