Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendes susceptibles d'imputació

Cal distingir entre:

. Rendes obtingudes d'entitats que no desenvolupin activitats econòmiques

Normativa:Art. 91.2 de la Llei IRPF

Els contribuents imputaran la renda total obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol quan aquesta no disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a la seva realització, fins i tot si les operacions tenen caràcter recurrent.És a dir, quan es consideri que aquestes entitats no desenvolupen activitats econòmiques.

En el cas de dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de participacions s'atendrà, en tot cas, el disposat en l'apartat següent.

S'entendrà per renda total l'import de la base imposable que resulti d'aplicar els criteris i principis establerts en la LIS i en les restants disposicions relatives a l'Impost sobre Societats per a la determinació d'aquella.

No obstant això, l'anterior no resultarà d'aplicació quan el contribuent acrediti que les referides operacions es realitzen amb els mitjans materials i personals existents en una entitat no resident en territori espanyol pertanyent al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o bé que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

S'entendrà que el grup de societats a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç inclou les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.

. Rendes obtingudes d'entitats que desenvolupin activitats econòmiques

Normativa:Art. 91.3 de la Llei IRPF

Com a regla general i amb les matisacions contingudes a l'article 91.3 de la Llei del IRPF, el soci resident quan no sigui imputable la renda total obtinguda conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior té l'obligació d'imputar en la part general de la base imposable únicament la renda positiva obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol que provingui de cada una de les següents fonts:

 1. Titularitat de béns immobles, rústics i urbans, o de drets reals que recaiguin sobre aquests, tret que estiguin afectes a una activitat econòmica o cedits en ús a altres entitats no residents, pertanyents al mateix grup de societats de la titular en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i igualment estiguessin afectes a una activitat econòmica.
 2. Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat i cessió a tercers de capitals propis, en els termes previstos en la normativa del IRPF, tret de les que procedeixi dels següents actius financers:

  • Els tinguts per donar compliment a obligacions legals i reglamentàries originades per l'exercici d'activitats econòmiques.
  • Els que incorporin drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.
  • Els tinguts com a conseqüència de l'exercici d'activitats d'intermediació en mercats oficials de valors.
  • Els tinguts per entitats de crèdit i companyies d'assegurances com a conseqüència de l'exercici de les seves activitats empresarials, sense perjudici de l'establert en la lletra g).
 3. Operacions de capitalització i assegurança, que tinguin com a beneficiari a la mateixa entitat.
 4. Propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica, béns mobles, drets d'imatge i arrendament o subarrendament de negocis o mines, en els termes establerts a l'article 25.4 de la Llei del IRPF.

  No obstant això, no serà objecte d'imputació la renda procedent de drets d'imatge que s'hagi d'imputar conforme al disposat a l'article 92 de la Llei del IRPF

 5. Transmissió dels béns i drets referits en les lletres a), b), c) i d) anteriors que generi rendes.
 6. Instruments financers derivats, excepte els designats per cobrir un risc específicament identificat derivat de la realització d'activitats econòmiques.
 7. Activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis, excepte els directament relacionats amb activitats d'exportació, realitzades, directament o indirectament, amb persones o entitats vinculades, en els termes de l'article 18 de la LIS, residents en territori espanyol, en el que determinin despeses fiscalment deduïbles en les esmentades persones o entitats residents.