Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Declaració de les rendes atribuïdes

Les rendes atribuïdes han de declarar-se en la rúbrica que correspongui de l'apartat"E" de la declaració, identificant prèviament el contribuent que té la condició de soci, comuner o partícip de l'entitat, el NIF de la mateixa o, si manca d'aquest, el Número d'identificació que tinguin assignat l'entitat al país de residència i el seu percentatge de participació.

Tractant-se d'atribució de rendiments del capital immobiliari, també haurà de complimentar-se l'epígraf"Relació de béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes", en què s'inclouran les dades d'identificació de l'immoble i del soci comuner o partícip sol·licitats en el mateix.

Supòsit especial: existència d'imputació de rendes immobiliàries

En cas que existeixin imputacions de rendes immobiliàries pel fet que l'immoble hagi estat a disposició de l'entitat en règim d'atribució de rendes durant la totalitat o part de l'any, bé per haver estat arrendat l'immoble només durant part de l'any, bé per haver-se procedit a la seva transmissió durant l'any, la imputació de rendes immobiliàries haurà de declarar-se en l'apartat"C" de la declaració.