Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Declaració de les rendes atribuïdes

Les rendes atribuïdes s'han de declarar en la rúbrica que correspongui de l'apartat "E" de la declaració, identificant prèviament el contribuent que té la condició de soci, comuner o partícip de l'entitat, el NIF de la mateixa o, si manca d'aquest, el Número d'Identificació que tinguin assignat l'entitat al país de residència i el seu percentatge de participació.

Tractant-se d'atribució de rendiments del capital immobiliari, també haurà de complimentar-se l'epígraf "Relació de béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes", en el que s'inclouran les dades d'identificació de l'immoble i del soci comuner o partícip sol·licitades en el mateix.

Supòsit especial:existència d'imputació de rendes immobiliàries

En el supòsit que existeixin imputacions de rendes immobiliàries pel fet que l'immoble hagi estat a disposició de l'entitat en règim d'atribució de rendes durant la totalitat o part de l'any, bé per haver estat arrendat l'immoble només durant part de l'any, bé per haver-se procedit a la seva transmissió al llarg de l'any, la imputació de rendes immobiliàries s'haurà de declarar en l'apartat "C" de la declaració.