Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Delimitació positiva

Normativa: Arts. 8.3 i 87 Llei IRPF. Vegeu també l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els  arts. 6 de la LIS i 37 text refós  Llei IRNR 

Tenen la consideració d'entitats sotmeses al règim especial d'atribució de rendes:

 • Les societats civils que no tinguin personalitat jurídica.
 • Les societats civils amb personalitat jurídica que no tenen objecte mercantil (a partir d' 1 de gener de  2016).

  Fins a l'1 de gener de 2016 s'aplicava el règim d'atribució de rendes de l'IRPF a totes les societats civils. Tanmateix, a partir d'aquesta data les societats civils amb personalitat jurídica que tinguin objecte mercantil deixen de tributar per l'indicat règim i passen a estar subjectes a l'impost sobre societats.

  Com a conseqüència de l'anterior, segueixen tributant en el règim d'entitats en atribució de rendes de l'IRPF, quant les seves activitats són alienes a l'àmbit mercantil, les següents societats civils:

  • Les que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres
  • Les de caràcter professional (secció segona de l'impost sobre activitats econòmiques).

  Important: l'únic contribuent que s'incorpora a l'impost sobre societats són les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil. La reforma no afecta a les comunitats de béns ni altres ens sense personalitat de l'article 35.4 de la Llei general tributària, que segueixen tributant com entitats en atribució de rendes conforme al règim especial regulat en la Secció 2a del Títol X de la Llei de l'IRPF

 • Les herències jacents.
 • Les comunitats de béns.
 • Qualsevol entitat mancada de personalitat jurídica que constitueixi una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.
 • Les entitats constituïdes a l'estranger de la qual naturalesa jurídica sigui idèntica o anàloga a la de les entitats en atribució de rendes constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles

  Les característiques bàsiques que ha de reunir una entitat constituïda a l'estranger per ser considerada a Espanya com una entitat en atribució de rendes als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents, són les següents:

  1. Que l'entitat no sigui contribuent d'un impost personal sobre la renda en l'Estat de constitució.
  2. Que les rendes generades per l'entitat s'atribueixin fiscalment als seus socis o partícips, d'acord amb la legislació del seu Estat de constitució, essent els socis o participis els que tributin per les mateixes en el seu impost personal. Aquesta atribució haurà de produir-se pel mer fet de l'obtenció de la renda per part de l'entitat, sense que sigui rellevant a aquests efectes si les rendes han estat o no objecto de distribució efectivament als socis o partícips.
  3. Que la renda obtinguda per l'entitat en atribució de rendes i atribuïda als socis o participis conservi, d'acord amb la legislació del seu Estat de constitució, la naturalesa de l'activitat o font de la que siguin procedents per a cada soci o partícip.

  Nota: vegeu sobre això la Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Tributs, sobre la consideració com entitats en règim d'atribució de rendes a determinades entitats constituïdes a l'estranger (BOE del 13).

Important: les entitats No residents que manquen de NIF consignaran en la casella [1562] el Número d'identificació que tinguin assignat les esmentades entitats en el País de residència i marcaran la casella [1563] per indicar aquesta circumstància.

Delimitació negativa

Normativa: Art. 7  LIS

No s'inclouen en el règim especial d'atribució de rendes, entre d'altres, les següents entitats:

 • Els fons d'inversió, regulats en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.
 • Les unions temporals d'empreses, regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal de les agrupacions i unions temporals d'Empreses i de les Societats de desenvolupament industrial regional.
 • Els fons de pensions, regulats en el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna regulades per la Llei 55/1980, d'11 de novembre, de muntanyes veïnals en mà comuna, o en la legislació autonòmica corresponent.
 • Les societats agràries de transformació, regulades en el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació.
 • A partir d'1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil subjectes a l'impost sobre societats.

  S'entén per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil.

  A aquests efectes l'activitat de lloguer d'immobles pot tenir caràcter mercantil, independentment del fet que es compleixi o no la definició d'activitat econòmica prevista en els articles 27.2 de la Llei de l'IRPF i 5.1 la Llei de l'impost sobre Societats (LIS ), per la qual cosa les societats civils amb personalitat jurídica de la qual activitat és l'arrendament d'immobles, són contribuents de l'impost sobre societats.

Important: les entitats incloses en el règim d'atribució de rendes no estan subjectes a l'impost sobre societats.