Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Determinació de l'import de la renda imputable

En general

La determinació de la renda imputable que correspongui a cada un dels immobles urbans generadors de les esmentades rendes en els termes comentats en l'apartat anterior, es realitza mitjançant l'aplicació dels següents percentatges:

El 2 per 100, amb caràcter general.L'esmentat percentatge s'ha d'aplicar sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (Urbana) corresponent a l'exercici 2020.

L'1,1 per 100 en els següents supòsits:

  1. Immobles els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
  2. Immobles que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), manquessin de valor cadastral o aquest no hagi estat notificat en titular.

    El percentatge de l'1,1 per 100 s'aplicarà sobre el 50 per 100 del més gran dels següents valors:

    • El preu, contraprestació o valor d'adquisició de l'immoble.
    • El valor de l'immoble comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs.

Important:sobre l'import resultant de l'aplicació del percentatge que, en cada cas, correspongui no serà procedent la deducció de cap tipus de despesa.

Immobles adquirits, transmesos o destinats a diferents usos el 2020

Tractant-se d'immobles adquirits o transmesos a l'exercici 2020 o que hagin estat arrendats, sotsarrendats o afectes a una activitat econòmica durant part de l'any, així com en els altres supòsits en què l'immoble hagi estat a disposició dels seus propietaris o usufructuaris únicament durant una part de l'exercici, la renda imputable per aquest concepte serà la que proporcionalment correspongui al nombre de dies compresos en l'esmentat període.

Covid-19: el règim d'imputació de rendes no té en compte la utilització efectiva del segon habitatge sinó la seva disponibilitat a favor del seu titular, limitant la Llei de l'IRPF els casos en els quals no procedeix la imputació de rendes immobiliàries únicament als següents:afectació de l'immoble a una activitat econòmica, que l'immoble generi rendiments de capital, que es trobin en construcció i que no siguin susceptibles d'ús per raons urbanístiques, sense que l'obligació de confinament i limitació de desplaçaments que ha implicat la declaració de l'estat d'alarma ocasionat per la crisi sanitària del coronavirus correspongui a un d'ells, per la qual cosa no poden quedar exclosos de la imputació els períodes de confinament i limitació de desplaçaments.

Supòsit especial:drets reals d'aprofitament per tanda sobre béns immobles

El dret d'aprofitament per tanda que pot constituir-se com a dret real limitat o com a contracte d'arrendament per temporada, donarà lloc a imputació de rendes immobiliàries únicament en els suposats de drets reals d'aprofitament per tanda sobre béns immobles.

En aquests casos la imputació l'haurà d'efectuar el titular del dret real aplicant el percentatge del 2 per 100 o l'1,1 per 100, segons procedeixi, al resultat de prorratejar el valor cadastral de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) en funció de la durada anual (dies, setmanes o mesos) del període d'aprofitament.

Si a la data de meritació de l'IRPF els immobles manquessin de valor cadastral o aquest no hauria estat notificat en titular, es prendrà com a base d'imputació el preu d'adquisició del dret d'aprofitament.

No procedirà la imputació de renda immobiliària als titulars d'aquests drets quan la seva durada no excedeixi de 2 setmanes per any.