Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes específiques de valoració

A més de les normes generals fins aquí exposades, la Llei té en compte determinades normes específiques de valoració per a la determinació dels valors d'adquisició, de transmissió o d'ambdós, en relació amb els guanys i pèrdues patrimonials derivats dels següents béns o drets:

 1. 1. Transmissions oneroses de valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea
 2. 2. Transmissions oneroses de valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea
 3. 3. Transmissions o reemborsaments d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003
 4. 4. Aportacions no dineràries a societats
 5. 5. Separació de socis i dissolució de societats
 6. 6. Escissió o fusió de societats
 7. 7. Traspassos
 8. 8. Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials
 9. 9. Permuta de béns o drets, inclòs el bescanvi de valors
 10. Extinció de rendes vitalícies o temporals
 11. Transmissions d'elements patrimonials a canvi d'una renda
 12. 12. Transmissió o extinció de drets reals d'ús o gaudi sobre immobles
 13. 13. Incorporacions de béns o drets que no derivin d'una transmissió
 14. 14. Operacions realitzades en els mercats de futurs i opcions
 15. 15. Transmissió d'elements patrimonials afectes o desafectats amb menys de tres anys d'antelació
 16. Quadre resum de les regles especials