Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

8.Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials

Normativa:Art. 37.1.g) Llei IRPF 

Norma específica de valoració

En els suposats d'indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials, es computarà com a guany o pèrdua patrimonial la diferència entre:

  • La quantitat percebuda com a indemnització, y
  • La part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al mal.

Quan la indemnització no fos en metàl·lic, es computarà la diferència entre el valor de mercat dels béns, drets o serveis rebuts i la part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al mal.

Únicament es computarà guany patrimonial quan es derivi un augment en el valor del patrimoni del contribuent.En conseqüència, en tots aquells supòsits en què únicament es cobreixi la reparació del mal, no es computarà a efectes fiscals cap guany patrimonial.

Exemple:Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials

Senyor S.M.G., és titular des de 1990 d'un xalet adquirit per un import equivalent a 150.300 euros, inclosos les despeses i tributs inherents a l'adquisició satisfets pel mateix.

El dia 8 de setembre de 2020, com a conseqüència d'un incendi declarat al xalet, aquest ha quedat totalment destruït, abonant la companyia d'assegurances la quantitat de 89.800 euros.D'acord amb les especificacions del rebut del IBI, el valor del terra representa el 40 per 100 del total valor cadastral del mateix.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda.

Solució:

  • Indemnització percebuda:89.800
  • Part proporcional del valor d'adquisició que correspon al mal (1):90.180
  • Pèrdua patrimonial (89.800 - 90.180) = -380

Nota a l'exemple:

(1) La determinació de la part proporcional del valor d'adquisició que correspon al mal es determina aplicant el percentatge del 60 per 100 al valor d'adquisició del xalet (150.300 x 60%) = 90.180.(Tornar)