Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Dissolució i liquidació de determinades societats civils: Règim d'ajornament fiscal

Normativa: disposició transitòria divuitena Llei IRPF

Delimitació

A les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que, amb anterioritat a 1 de gener de 2016, aplicaven el règim d'atribució de rendes de l'IRPF i que, a partir d'aquella data, complien els requisits per adquirir la condició de contribuents de l'impost sobre societats se'ls va oferir la possibilitat d'adoptar vàlidament durant els sis primers mesos de l'exercici 2016 un acord de dissolució amb liquidació i realitzar amb posterioritat a l'acord, dins el termini dels sis mesos següents a la seva adopció, tots els actes o negocis jurídics necessaris per a l'extinció de la societat civil.

Per als socis de la societat civil que va optar per la seva dissolució i liquidació es va establir que existia un guany patrimonial quan percebessin crèdits, diners o signe que el representi, mentre que per als restants elements d'actiu que se li adjudiquessin es diferia la tributació al moment en què fossin transmesos, determinant-se llavors el guany.

Les regles per a la valoració dels béns i la tributació aplicable al soci en funció del resultat obtingut són les següents.

Valoració dels béns

El valor d'adquisició i, si escau, de titularitat de les accions o participacions en el capital de la societat civil que es dissolia, s'augmentava en l'import dels deutes adjudicades i es disminuïa en el dels crèdits i diners o signe que el representi adjudicat. Això és:

(+) Valor d'adquisició d'accions o participacions (1)

(+) Valor de titularitat (2)

(+) Deutes adjudicats

(-) Crèdits i diners adjudicats

(=) Resultat

Notes:

(1) En el cas de societats civils que haguessin portat comptabilitat ajustada al codi de comerç en els exercicis 2014 i 2015 conforme al que disposa l'article 68 del Reglament de l'IRPF, és el preu o quantitat desembossada per a l'adquisició de les accions o participacions. En els restants casos, el valor d'adquisició de les participacions a 1 de gener de 2016 vindrà determinat per la diferència entre el valor de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries, reflectits en els corresponents llibres registres, i el passiu exigible, llevat que es provi l'existència d'uns altres elements patrimonials. (Tornar)

(2) En el cas de societats civils que haguessin portat comptabilitat ajustada al codi de comerç en els exercicis 2014 i 2015 conforme al que disposa l'article 68 del Reglament de l'IRPF. (Tornar)

Tributació en funció del resultat

  • Resultat < 0

  • Si el resultat de les operacions anteriors era negatiu, el seu import havia de considerar-se guany patrimonial en l'exercici 2016 fixant-se com a valor d'adquisició de la resta d'elements adjudicats diferents dels crèdits, diners o signe que el representi, 0.
  • Resultat = 0

  • Si el resultat era 0, no havia guany o pèrdua patrimonial. La resta d'elements d'actiu adjudicats que no eren crèdit, diners o signe que el representi, tenien valor d'adquisició 0.
  • Resultat > 0

  • Si el resultat era positiu (superior a 0), tampoc havia guany o pèrdua patrimonial.

El valor d'adquisició de cadascun dels restants elements d'actiu adjudicats diferents dels crèdits, diners o signe que el representi, era el que resultava de distribuir el resultat positiu entre ells en funció del valor de mercat que resulti del balanç final de liquidació de la societat que s'extingia.

Data d'adquisició elements adjudicats diferents dels crèdits, diners o signe que el representi

Els elements adjudicats, diferents dels crèdits o diners, es consideren adquirits pel soci en la data en què el van ser per la societat civil que es va extingir, d'acord amb la disposició transitòria dinovena de la Llei de l'IRPF.