Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.2.Càlcul del valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir d'1 de gener de 2015 per al límit de 400.000 euros

Es calcula el valor de transmissió de tots els elements patrimonials al guany patrimonial dels quals li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des d'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial (sense incloure el valor d'aquest últim).

Una vegada calculat cal tenir en compte les següents situacions:

A. Valor de transmissió superior a 400.000

Si aquest valor és superior a 400.000 euros, no es practicarà cap reducció en el guany derivat de la transmissió de l'immoble, encara en el cas, que existeixi una part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006.

Tingui en compte:

Per determinar si s'assoleixen o no els 400.000 euros no es prendran en consideració els valors de transmissió corresponents, entre d'altres, als guanys patrimonials originats per la transmissió dels següents elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques:

 1. Els valors de transmissió corresponents a adquisicions efectuades després de 30 de desembre de 1994, en no ser aplicables els coeficients d'abatiment.
 2. Els valors de transmissió corresponents a transmissions que hagin originat un guany patrimonial no subjecte a l'impost en virtut del previst a l'article 33 de la Llei de IRPF o que es trobi exempta del mateix o en cas d'exempció parcial per reinversió, només s'exclourà el valor de transmissió que fos objecte de reinversió.
 3. Els valors de transmissió corresponents a transmissions d'accions o participacions cotitzades en mercats oficials adquirides anteriorment al 31 de desembre de 1994 quan el seu valor d'adquisició sigui superior al valor a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de 2005, ja que en aquest cas no s'aplicarien els coeficients d'abatiment.

B. Valor de transmissió inferior a 400.000

Si el valor de transmissió a què es refereix l'apartat anterior és inferior a 400.000 euros se sumarà l'esmentat valor i el valor de transmissió de l'element patrimonial, diferenciant-se en funció del resultat les següents situacions:

 1. Que la suma sigui inferior a 400.000 euros

  En aquest cas, la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà en l'import resultant d'aplicar els percentatges que s'indiquen en el número 4t següent, per cada any de permanència en el patrimoni del contribuent des de la seva adquisició fins a 31 de desembre de 1996 que excedeixi de dos.

 2. Que la suma sigui superior a 400.000 euros

  En aquest cas es practicarà la reducció a la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 que proporcionalment correspongui a la part del valor de transmissió de l'element patrimonial que, sumat a la quantia del número 2n anterior, no superi 400.000 euros.

Important: si durant l'exercici s'haguessin efectuat transmissions a les resulti aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF, s'hauran de complimentar les dades addicionals que se sol·liciten en l'epígraf F2 de la declaració indicant el valor de transmissió de tots els elements patrimonials al guany patrimonial de la qual li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des d'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial (sense incloure el valor d'aquest últim).

Quadre - resum

En resum:

Sent:

VT1:Valor de transmissió acumulat corresponent a tots els elements patrimonials al guany patrimonial dels quals li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des de 01-01-2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial al guany del qual es vol aplicar la D.T. 9a Llei del IRPF.

VT2:Valor de transmissió de l'element patrimonial respecte del guany del qual es calcula la reducció.

Important: el límit de 400.000 euros s'aplica no al valor de transmissió de cada element patrimonial, sinó al conjunt dels valors de transmissió de tots els elements patrimonials als que hagin resultat d'aplicació els coeficients d'abatiment des d'1 de gener de 2015 fins al moment de la imputació temporal del guany patrimonial.És a dir, es tracta d'un límit conjunt per a tots els elements patrimonials amb independència que la transmissió de cada un d'ells es produeixi en diferents moments.

SituacionsAplicació dels coeficients d'abatiment
VT1 > 400.000 No es practicarà cap reducció.
(VT1 + VT2) < 400.000 S'aplicaran els percentatges reductors que corresponguin sobre l'import total del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 corresponent a l'element patrimonial que es transmet.
VT1 + VT2 > 400.000 i, VT1< 400.000 S'aplicaran els percentatges reductors que corresponguin sobre l'import de guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 que proporcionalment correspongui a la diferència entre 400.000 i (VT1 + VT2).

Precisions:

 • El límit de 400.000 euros és individual, per la qual cosa es computa per a cada contribuent per la part del valor de transmissió que li correspongui dels elements transmesos a partir d'1 de gener de 2015, segons la titularitat de l'element sigui privativa o de guany.
 • El contribuent pot aplicar la disposició transitòria novena als guanys patrimonials derivats de les transmissions que consideri convenient i en l'ordre que estimi oportú.Ara bé, una vegada que el contribuent decideix aplicar la disposició transitòria novena sobre el guany patrimonial derivat de la transmissió d'un element patrimonial, l'haurà d'aplicar sobre la quantia màxima possible tenint en compte l'esmentat límit de 400.000 euros, sense que, per tant, existeixi la possibilitat d'aplicar-la exclusivament sobre la part del valor de transmissió de l'element patrimonial que el contribuent determini.És a dir, no caben aplicacions parcials en cada transmissió individualment considerada.
 • L'aplicació de la disposició transitòria novena ha de realitzar-se de forma independent per a cada una de les transmissions que es realitzin l'any.

  Per tant, en el cas que es produeixin durant el període impositiu diferents transmissions d'accions o participacions que tinguin la consideració de valors homogenis, s'haurà de determinar si a cada una de les transmissions li pogués resultar d'aplicació l'establert en l'esmentada disposició transitòria.