Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Aportacions als plans de previsió social empresarial

Donen dret a reducció les aportacions realitzades pels treballadors als plans de previsió social empresarial regulats en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, relativa a la protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, incloses les contribucions de l'acceptant.

Tingui's en compte que l'esmentada disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions ha estat modificada, amb efectes des del 4 de setembre de 2018, per l'article primer del Reial Decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE del 4 de setembre).

En tot cas, els plans de previsió social empresarial hauran de complir els següents requisits:

  1. A aquest tipus de contractes han de resultar aplicables els principis de no discriminació, capitalització, irrevocabilitat d'aportacions i atribució de drets establerts a l'article 5.1 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
  2. La pòlissa establirà les primes que hagi de satisfer l'acceptant, les quals seran objecte d'imputació als assegurats.
  3. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un Pla de Previsió Social Empresarial, quedant reservada aquesta denominació als contractes d'assegurança que compleixin els requisits legalment establerts.
  4. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes a l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació;incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a tot treball, i la gran invalidesa;mort i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tenir com a cobertura principal la de jubilació en els termes establerts a l'article 49.1 del Reglament del IRPF.
  5. Els plans de previsió social empresarial tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.