Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

7.Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent

En general

Amb independència de les reduccions realitzades d'acord amb el règim general d'aportacions a sistemes de previsió social anteriorment comentat, les aportacions realitzades a sistemes de previsió social del cònjuge poden reduir la base imposable general del contribuent amb el límit màxim de 2.500 euros anuals, sense que aquesta reducció pugui generar una base liquidable negativa, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.
  2. Que les aportacions es realitzin a qualsevol dels sistemes de previsió social fins ara comentats dels quals sigui partícip, mutualista o titular l'esmentat cònjuge.

Atenció: les transmissions entre cònjuges que es produeixin com a conseqüència d'aquest règim especial de reducció no estan subjectes, per expressa disposició legal, a l'Impost sobre Successions i Donacions, fins al límit de 2.500 euros anuals.

Compatibilitat amb les reduccions aplicades per aportacions directes i contribucions imputades a sistemes de previsió social del contribuent

L'aplicació d'aquesta reducció en cap cas no pot suposar una doble reducció (per al contribuent i el seu cònjuge partícip) per les mateixes aportacions.Tanmateix, no existeix cap limitació quant a qui (el contribuent o el seu cònjuge partícip) és el que aplica la reducció.

Si el cònjuge del contribuent obté rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques en quantia inferior a 8.000 euros anuals, i opta per aplicar la reducció fiscal de les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals és partícip, mutualista o titular, haurà de determinar l'import de la reducció fiscal d'acord amb els límits màxims de reducció anteriorment comentats.

Si les aportacions no poguessin ser reduïdes en la seva totalitat entre ambdós (el cònjuge, d'acord amb els límits generals, i el contribuent, segons aquest règim de reducció addicional), serà el cònjuge partícip, mutualista o titular qui sol·liciti traslladar l'excés d'aportacions no reduït a exercicis futurs.L'any següent, l'excés podrà ser reduït tenint en compte novament els límits aplicables a les aportacions.

Exemple:Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent

A l'exercici 2020, la base imposable general d'un contribuent, de 44 anys d'edat, és de 49.800 euros, ascendint la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts pel mateix a 45.000 euros.

Per la seva part, la base imposable general del seu cònjuge, de 41 anys d'edat, és de 4.900 euros, sent la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts per aquest de 4.500 euros.

A l'esmentat exercici, el contribuent i el seu cònjuge han realitzat aportacions directes a sengles plans de pensions dels quals cada un d'ells és partícip, ascendint a 4.600 euros les aportacions del contribuent i a 3.000 euros les aportacions del cònjuge.

Determinar les reduccions aplicables per raó de les aportacions directes realitzades pel cònjuge.

Solució:

Amb independència de la reducció que, conforme al règim general, correspongui a les aportacions realitzades pel contribuent al seu propi pla de pensions, per determinar les reduccions aplicables per raó dels 3.000 euros aportats pel cònjuge hi ha les següents opcions:

Reducció aplicableOpció 1Opció 2Opció 3
Reducció aplicable pel cònjuge 1.350 (1) 500 Part fins a 1.350,00 (3)
Reducció aplicable pel contribuent 1.650 2.500 (2) Resta fins a 2.500,00 (3)

Notes a l'exemple

(1) El cònjuge aplica, conforme al règim general, la reducció màxima possible corresponent a les seves aportacions.L'esmentada quantitat coincideix amb el seu límit màxim de reducció, 30 per 100 de la suma dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts a l'exercici (4.500 x 30% = 1.350).La resta (1.650) pot reduir-lo el contribuent, en no superar l'esmentada quantia l'import màxim de 2.500,00 euros.(Tornar)

(2) El contribuent aplica la reducció màxima possible conforme al règim de reducció addicional, i el cònjuge aplica la reducció corresponent a la resta de les quantitats aportades, sense superar el límit màxim que li permet el règim general:30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques obtinguts individualment a l'exercici (4.500 x 30% = 1.350).(Tornar)

(3) Cadascun dels cònjuges aplica la reducció per l'import que desitgi, sempre que la corresponent al contribuent no superi 2.500 euros (límit màxim de la reducció addicional) i la corresponent al cònjuge no superi 1.350 euros, (4.500 x 30%) i sense que la suma superi l'import total de 3.000 euros aportats pel cònjuge.(Tornar)