Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Límits i excés d'aportacions

A. Aportacions anuals màximes que poden donar dret a reduir la base imposable

Normativa: Disposició addicional setzena Llei  IRPF

El conjunt de les aportacions anuals màximes realitzades als sistemes de previsió social, incloent, si escau, les que haguessin estat imputades pels promotors, que poden donar dret a reduir la base imposable general no podrà excedir 8.000 euros, quantitat previstes en l'article 5.3 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions.

Sobre això tingui-se en compte que  article 5.3 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions va ser  modificat, amb efectes 1 de gener de 2015, per la disposició final primera.Un de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE del 28).

A més, per a assegurances col·lectives de dependència contractades per empreses per cobrir compromisos per pensions s'estableix un límit addicional, propi i independent, de 5.000 euros anuals.

Aquests límits s'aplicaran individualment a cada partícip integrat en la unitat familiar.

La inobservança pel partícip del límit d'aportació, llevat que l'excés de tal límit sigui retirat abans del dia 30 de juny de l'any següent, serà sancionada amb una multa equivalent al 50 per 100 d'aquest excés, sens perjudici de la immediata retirada de l'esmentat excés.

Excepcionalment, l'empresa promotora podrà realitzar aportacions a un pla de pensions de treball del que sigui promotor quan sigui precís per garantir les prestacions en curs o els drets dels partícips de plans que inclogui règims de prestació definida per a la jubilació i s'hagi posat de manifest, a través de les revisions actuarials, l'existència d'un dèficit en el pla de pensions.

B. Excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis anteriors (excepte els derivats de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència)

Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social, incloses les contribucions imputades pel promotor, que no haguessin pogut reduir-se en els exercicis 2015 a 2019 per superar els límits màxims de reducció fiscalment establerts a l'efecte s'imputaran a aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.

La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions efectuades i contribucions imputades en l'exercici.

C. Límit màxim conjunt de reducció

 • En general

  El límit fiscal conjunt de reducció per aportacions i contribucions imputades pel promotor als comentats sistemes de previsió social, inclosos, si escau, els excessos pendents de reduir, procedents dels exercicis 2015 a 2019, està constituït per la menor de les quantitats següents:

  a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

  El concepte de rendiment net del treball que ha de tenir-se en compte per aplicar l'esmentat límit és el definit en l'article 19 de la Llei de l'IRPF, això és, el resultat de disminuir el rendiment íntegre (incloent la minoració per aplicació de la reducció de l'article 18) en l'import de les despeses deduïbles.

  Pel que fa al rendiment net d'activitats econòmiques és el determinat amb anterioritat a l'aplicació de les reduccions previstes article 32 de la Llei d'IRPF A aquests efectes, s'inclouran en l'esmentada suma els rendiments nets d'activitats econòmiques atribuïts per entitats en règim d'atribució de rendes, sempre que el contribuent partícip o membre de les mateixes exerceixi efectivament l'activitat econòmica.

  b) 8.000 euros anuals i, a més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa.

 • Particularitats relatives a les assegurances de dependència severa o de gran dependència

  Cap distingir entre assegurances privades i assegurances col·lectives.

  - Assegurances privades: Sens perjudici que estiguin sotmeses als anteriors límits màxims de reducció, en el cas de primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin el risc de dependència severa o de gran dependència, haurà de tenir-se en compte, a més, que el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d'un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podrà excedir 8.000 euros anuals, independentment de l'edat del contribuent i, si escau, de l'edat del aportante.

  - Assegurances col·lectives: Els compromisos per pensions assumides per les empreses, incloent les prestacions causades, podran instrumentar-se, mitjançant contractes d'assegurances col·lectives de dependència efectuats d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, en què com prenedor de l'assegurança figurarà exclusivament l'empresa i la condició d'assegurat i beneficiari correspondrà al treballador. En aquest cas, les primes satisfetes per l'empresa en virtut d'aquests contractes d'assegurança i imputades al treballador tindran un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals.

  Comentari: la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre va ser modificada, amb efectes des del 4 de setembre de 2018, per l'article primer del Reial Decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE del 4 de setembre).

D. Exceso d'aportacions i contribucions corresponents a l'exercici

Els partícips, mutualistes o assegurats que haguessin efectuat aportacions als sistemes de previsió social podran reduir en els cinc exercicis següents les quantitats aportades incloent, si escau, les aportacions del promotor o les realitzades per l'empresa que els haguessin estat imputades, que no haguessin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació del límit percentual del 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques anteriorment comentat.

Important: en cap cas podran ser objecte de reducció els excessos que es produeixin sobre els límits màxims previstos per a les aportacions anuals. Tales excessos podran ser retirats abans del 30 de juny de l'any següent a l'aportació sense sanció.

L'excés que, d'acord amb el que ha assenyalat, sigui procedent aplicar en els exercicis següents s'imputarà dins els cinc exercicis següents, respectant els límits legalment establerts anteriorment comentats, encara que el partícip, mutualista o assegurat estigui ja jubilat.

Atenció: les quantitats corresponents a l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2015 a 2019 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com les aportacions i contribucions de 2020 no aplicades import del qual se sol·licita poder reduir en els 5 exercicis següents, han de fer-se constar en l'annex C.2 de la declaració, bé en l'apartat"Excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (règim general) pendents de compensar en els exercicis següents (excepte els derivats de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència)", o bé en l'apartat relatiu a "Excessos no reduïts derivats de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència pendents de compensar en els exercicis següents", segons correspongui.