Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

5.Primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència

Poden ser objecte de reducció les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al disposat en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE del 15).

Àmbit subjectiu

Donen dret a reduir la base imposable general del IRPF les primes satisfetes per:

  1. El mateix contribuent.
  2. Les persones que tinguin amb el contribuent una relació de parentiu, en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.
  3. El cònjuge del contribuent.
  4. Les persones que tinguessin al contribuent al seu càrrec en règim de tutela o acolliment.

Les primes satisfetes per les persones a què es refereixen les lletres b), c) i d) anteriors no estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

Àmbit objectiu

Les esmentades assegurances privades hauran de complir en tot cas els següents requisits:

  1. El contribuent haurà de ser l'acceptant, assegurat i beneficiari.No obstant això.en el cas de mort podrà generar dret a prestacions en els termes previstos en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions. 
  2. L'assegurança tindrà obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.