Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple 6.Matrimoni amb fills comuns residents en la Comunitat de Madrid

El matrimoni compost pel senyor A.H.G i la senyora P.L.C., de 40 i 38 anys d'edat, respectivament, tenen tres fills amb qui conviuen.El major, de 6 anys, el segon té 4 anys i el tercer 1 anus.Cap dels fills no ha obtingut rendes, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros anuals ni ha presentat declaració del IRPF

Determinar l'import del mínim personal i familiar d'ambdós cònjuges en règim de tributació individual i en tributació conjunta de la unitat familiar a efectes del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia:la Comunitat de Madrid ha establert a l'article 2 del seu Text Refós de les Disposicions Legals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 d'octubre, imports del mínim per descendents en substitució dels establerts a l'article 58 de la Llei del IRPF.No obstant això, s'ha de tenir en compte que els mínims pel primer i segon fill coincideixen els fixats a l'esmentat article 58.Els relatius al tercer i quart fill i següents si determinen quanties diferents que hauran d'aplicar-se per al càlcul del gravamen autonòmic.

1.Tributació individual del senyor A.H.G:

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.500 Mínim del contribuent 5.550
Mínim per descendents  Fill 1r (6 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents  Fill 1r (6 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (4 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (4 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (1 any) (50% s/4.000) 2.000 Fill 3r (1 any) (50% s/4.000) (1) 2.200
Fill menor de 3 anys (50% s/2.800) 1.400 Fill menor de 3 anys (50% s/2.800) 1.400
Total mínim per descendents 5.950 Total mínim per descendents 6.150
 Total mínim personal i familiar 11.500  Total mínim personal i familiar 11.700

2.Tributació individual de la senyora P.L.C.:

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent 5.550

Mínim per descendents 

Fill 1r (6 anys) (50% s/2.400) 1.200

Mínim per descendents 

Fill 1r (6 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (4 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (4 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (1 anys) (50% s/4.000) 2.000 Fill 3r (1 anys) (50% s/4.000) 2.200
Fill menor de 3 anys (50% s/2.800) 1.400 Fill menor de 3 anys (50% s/2.800) 1.400
Total mínim per descendents 5.950 Total mínim per descendents 6.150
 Total mínim personal i familiar 11.500  Total mínim personal i familiar 11.700

3.Tributació conjunta de la unitat familiar (2)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent 5.550

Mínim per descendents

 
Fill 1r (6 anys) 2.400

Mínim per descendents 

Fill 1r (6 anys) 2.400
Fill 2n (4 anys) 2.700 Fill 2n (4 anys) 2.700
Fill 3r (1 anys) 4.000 Fill 3r (1 anys) 4.400
Fill menor de 3 anys 2.800 Fill menor de 3 anys) 2.800
Total mínim per descendents 11.900 Total mínim per descendents 12.300
 Total mínim personal i familiar 17.450  Total mínim personal i familiar 17.850

Notes a l'exemple:

(1) En la determinació del mínim per descendents s'ha aplicat l'import aprovat per la Comunitat de Madrid que modifica l'import corresponent al tercer fill i successius.(Tornar)

(2) El mínim del contribuent de l'article 57 de la Llei del IRPF és en tot cas de 5.550 euros anuals amb independència del nombre de membres integrats a la unitat familiar.No obstant això, en la tributació conjunta de la unitat familiar pot reduir-se la base imposable en 3.400 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions legalment establertes.Vegeu, referent a això, el Capítol 13 anterior en el qual es comenten les reduccions de la base imposable general y de l'estalvi.(Tornar)