Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Reducció per tributació conjunta

Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges

En declaració conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges no separats legalment i, si n'hi hagués, els fills menors que convisquin, així com els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.

Unitats familiars monoparentals

En declaració conjuntes d'unitats familiars monoparentals, és a dir, les formades, en els casos de separació legal o quan no existeixi vincle matrimonial, pel pare o la mare i tots els fills menors o majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que convisquin amb un o una altra, la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals.

Important: no s'aplicarà aquesta reducció quan el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.

La reducció que procedeixi de les comentades s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general, sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal minoració.El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc no podrà resultar negativa.

Important: tingui's en compte que en el cas d'unitats familiars a què es refereix l'article 82.1 de Llei del IRPF, formades per contribuents d'aquest Impost i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, es va establir, amb efectes des d'1 de gener de 2018, una deducció sobre la quota que es comenta al Capítol 16 del Manual.Amb l'esmentada deducció es pretén, ja que tals unitats familiars no poden optar per declarar conjuntament, equiparar la quota a pagar a què hagués suportat el contribuent en el cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

No obstant això, aquesta nova deducció no és aplicable quan algun dels membres integrats a la unitat familiar hagués optat per tributar d'acord amb el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol previst a l'article 93 de la Llei del IRPF al qual ens referim al Capítol 2 d'aquest Manual.