Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple:Anualitats per aliments en favor dels fills

Senyor L.D.Z., resident en la Comunitat Valenciana, ha obtingut a l'exercici 2020 una base liquidable general de 63.000 euros.Durant l'esmentat exercici, ha satisfet anualitats per aliments als seus fills per import de 12.000 euros, segons el previst al conveni regulador del divorci aprovat judicialment.

Així mateix, la base liquidable de l'estalvi de l'esmentat contribuent ascendeix a 5.000 euros.

Determinar les quotes íntegres corresponents a 2020 sabent que l'import del seu mínim personal i familiar ascendeix a 5.550 euros.

Solució:

En haver satisfet a l'exercici anualitats els seus fills per decisió judicial i resultar la seva quantia inferior a l'import de la seva base liquidable general, l'escala general estatal per a 2020 i l'autonòmica de l'impost s'han d'aplicar separadament a l'import de les anualitats i a l'import de la resta de la base liquidable general.

1.Aplicació de les escales de l'impost a l'import de les anualitats, base "A" (12.000 euros)

 1. Escala general de l'impost

  12.000 al 9,50% = 1.140

  Quota 1 = 1.140

 2. Escala autonòmica aprovada per a 2020 per la Comunitat Valenciana

  12.000 al 10% = 1.200

  Quota 2 = 1.200

2.Aplicació de les escales de gravamen a la resta de base liquidable general, base "B" (51.000 euros)

 1. Escala general de l'impost

  Fins a 35.200 = 4.362,75

  Resta:15.800 al 18,50% = 2.923

  Quota 3 = 7.285,75

 2. Escala autonòmica aprovada per a 2020 per la Comunitat Valenciana

  Fins a 50.000 = 7.152,50

  Resta:1.000 al 23,50% = 235

  Quota 4 = 7.387,50

3.Determinació de les quotes resultants per l'aplicació de les escales en ambdues bases

Quota 5 = quota 1 + quota 3:(1.140 + 7.285,75) = 8.425,75

Quota 6 = quota 2 + quota 4:(1.200 + 7.387,50) = 8.587,50

4.Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat en 1.980 euros

Atès que l'import de la base liquidable general (63.000) és superior al del mínim personal i familiar incrementat en 1.980 euros (5.550 + 1.980 = 7.530), aquest forma part en la seva integritat de la base liquidable general.

 1. Escala general 7.530 al 9,50% = 715,35

  Quota 7 = 715,35

 2. Escala autonòmica aprovada per a 2020 per la Comunitat Valenciana

  7.530 al 10% = 753

  Quota 8 = 753

5.Determinació de les diferències de quotes

Quota general estatal (Quota 5 − Quota 7):8.425,75 − 715,35 = 7.710,40

Quota general autonòmica (Quota 6 − Quota 8):8.587,50 − 753 =7.834,50

6.Gravamen de la base liquidable de l'estalvi (5.000)

Gravamen estatal (5.000 x 9,50%) = 475

Gravamen autonòmic (5.000 x 9,50%) = 475

7.Determinació de les quotes íntegres:

Quota íntegra estatal (7.710,40 + 475) = 8.185,40

Quota íntegra autonòmica (7.834,50 + 475) = 8.309,50