Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits especials de concurrència de rendes:Anualitats per aliments en favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat

El procediment aplicable en el supòsit que existeixin simultàniament anualitats per aliments en favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat incorpora les especialitats liquidatòries de cada una de les esmentades rendes tal com es comenta en l'exemple següent.

Exemple:

Senyor J.R.F., resident a la Comunitat de Madrid, ha obtingut a l'exercici 2020 una base liquidable general de 23.900 euros.També ha obtingut rendes exemptes amb progressivitat que ascendeixen 2.950 euros.

Durant l'exercici ha satisfet anualitats per aliments als seus fills per import de 2.800 euros, segons el previst al conveni regulador del divorci aprovat judicialment.

Determinar les quotes íntegres corresponents a l'exercici 2020, sabent que l'import del mínim personal i familiar ascendeix a 5.550 euros.

Solució:

1.Determinació de les bases per a l'aplicació de les escales de gravamen

En haver satisfet a l'exercici anualitats els seus fills per decisió judicial i resultar la seva quantia inferior a l'import de la seva base liquidable general, l'escala general i l'autonòmica de l'impost s'han d'aplicar separadament a l'import de les anualitats (2.800) i a l'import de la resta de la base liquidable general.

Aquest últim import es determina incrementant la base liquidable general (23.900 euros) en la quantia de les rendes exemptes amb progressivitat (2.950) i disminuint el resultat en l'import de les anualitats per aliments satisfetes a l'exercici (2.800).En definitiva:

Base "A" = 2.800

Base "B" = (23.900 + 2.950) − 2.800 = 24.050

2.Aplicació de les escales de l'impost a l'import de les anualitats, base "A" (2.800 euros)

 • Escala general de l'impost 2.800 x 9,50% = 266

  Quota 1 = 266

 • Escala autonòmica

  2.800 x 9% = 252

  Quota 2 = 252

3.Aplicació de les escales de gravamen a la resta de base liquidable general, base "B" (24.050 euros)

 • Escala general de l'impost

  Fins a 20.200 = 2.112,75

  Resta:3.850 al 15% = 577,50

  Quota 3 = 2.690,25

 • Escala autonòmica

  Fins i tot:17.707,20 = 1.709,31

  Resta:6.342,80 x 13,30% = 843,59

  Quota 4 = 2.552,90

4.Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat en 1.980 euros

Atès que l'import de la base liquidable general (23.900) és superior al del mínim personal i familiar incrementat en 1.980 euros (5.550 + 1.980 = 7.530), aquest forma part en la seva integritat de la base liquidable general.

 • Escala general

  7.530 al 9,50% = 715,35

  Quota 5 =715,35

 • Escala autonòmica

  7.530 al 9% = 677,70

  Quota 6 = 677,70

5.Càlcul de les quotes a efectes de determinar els tipus de gravamen general

Per determinar els tipus de gravamen general, estatal i autonòmic, és precís calcular prèviament les respectives quotes estatal i autonòmica.Les esmentades quotes es calculen de la següent forma:

 • Quota estatal = (quota 1 + quota 3 – quota 5):

  266 + 2.690,25 – 715,35 = 2.240,90

 • Quota autonòmica = (quota 2 + quota 4 – quota 6):

  252 + 2.552,90 – 677,70 = 2.127,20

6.Determinació dels tipus de gravamen general

 1. Tipus de gravamen general estatal TME:2.240,90 ÷ 26.850 x 100 = 8,34%

 2. Tipus de gravamen general autonòmic =TMA = 2.127,20 ÷ 26.850 x 100 = 7,92%

7.Determinació de la quota íntegra general estatal i autonòmica

 • Quota íntegra general estatal (base liquidable general x TME) 23.900 x 8,34% = 1.993,26

 • Quota íntegra general autonòmica:(base liquidable general x TMA) 23.900 x 7,92% = 1.892,88