Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Delimitació

Normativa: Arts. 8.2 i 10.1 Llei IRPF

La determinació de la quota íntegra total corresponent a persones físiques de nacionalitat espanyola que, tenint la consideració de contribuents de l'IRPF resideixin a l'estranger, presenta determinades especialitats respecte del procediment liquidatori fins ara comentat, pel fet que, al no poder ser considerats residents en el territori de cap Comunitat Autònoma, aquestes manquen de competència normativa sobre l'IRPF aplicable als mateixos.

Són contribuents de l'IRPF, residents a l'estranger, les persones de nacionalitat espanyola, seu cònjuge no separat legalment e fills menors d'edat que, en els termes establerts en els articles 8.2 i 10.1 de la Llei de l'IRPF, tinguin la seva residència habitual a l'estranger, per la seva condició de:

  • Membres de missions diplomàtiques espanyoles.
  • Membres d'oficines consulars espanyoles, a excepció dels vicecònsols honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d'ells.
  • Titulars de càrrec o treball oficial de l'Estat espanyol com membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant organismes internacionals o que formin part de delegacions o missions d'observadors a l'estranger.
  • Funcionaris en actiu que exerceixin a l'estranger un càrrec o ocupació oficial que no tingui caràcter diplomàtic o consular.
  • Els qui acreditin la seva nova residència fiscal en un país o territori considerat com paradís fiscal, durant el període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i els quatre següents.

Les especialitats que presenta la determinació de la quota íntegra de l'impost en aquests contribuents són les que s'indiquen en els apartats següents.