Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen autonòmic

Normativa: Art. 76 Llei IRPF

 1. Per a 2020 la base liquidable de l'estalvi es gravarà als tipus que apareixen en la següent escala.

  Base liquidable fins a (euros)Increment en quota íntegra estatal  (euros)Resta base liquidable de l'estalvi fins a (euros)Tipus aplicable (%)
  Tipus de gravamen de l'estalvi
  0 0 6.000 9,50
  6.000,00 570 44.000 10,50
  50.000,00 5.190 En endavant 11,50
 2. La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable de l'estalvi corresponent al mínim personal i familiar que resulti dels increments o disminucions a què es refereix l'article 56.3 d'aquesta Llei, l'escala anterior.