Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Gravamen autonòmic

Normativa:Art. 76 Llei IRPF

 1. Per a 2020 la base liquidable de l'estalvi es gravarà als tipus que apareixen en la següent escala.

  Base liquidable fins i tot (euros)Increment en quota íntegra estatal (euros)Resta base liquidable de l'estalvi fins i tot (euros)Tipus aplicable (%)
  Tipus de gravamen de l'estalvi
  0 0 6.000 9,50
  6.000,00 570 44.000 10,50
  50.000,00 5.190 D'ara endavant 11,50
 2. La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar la part de la base liquidable de l'estalvi corresponent al mínim personal i familiar que resulti dels increments o disminucions a què es refereix l'article 56.3 d'aquesta Llei, l'escala anterior.