Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quantitats satisfetes en l'exercici amb dret a deducció

a. Regla general

Amb subjecció al límit de 9.040 euros, establert amb caràcter general, la base de la deducció està constituïda per  l'import satisfet pel contribuent en l'exercici  per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual, incloses les despeses i tributs originats per l'adquisició que hagin sigut a càrrec de l'adquirent.

Quan l'adquisició o rehabilitació es realitzin amb finançament aliè , les quantitats finançades s'entenen invertides a mesura que es vagin amortitzant els préstecs obtinguts.

En aquests supòsits,  formaran part de la base de la deducció tant l'amortització del capital com els interessos i altres despeses derivades d'aquest finançament. Dins aquests últims poden citar-se, entre d'altres, els següents:

  • El cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès dels préstecs hipotecaris  regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica (BOE del 12). En el cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.
  • Les primes dels contractes d'assegurança de vida i d'incendis, sempre que estiguin inclosos en les condicions dels préstecs hipotecaris obtinguts per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.

També formen part de la base de la deducció, independentment de la utilització o no de finançament aliè,  les despeses i els tributs originats per l'adquisició que hagin sigut a càrrec de l'adquirent, com ara Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, IVA, despeses de notaria i registre, despeses d'agència, etc.

Important: d'acord amb la disposició addicional quaranta-cinquena Llei IRPF no s'integraran en la base de la deducció per inversió en habitatge habitual ni de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma les següents quantitats:

  • Les quantitats que per l'aplicació de clàusules terra haguessin estat satisfetes pel contribuent el 2020, quan abans de finalitzar el termini de presentació d'autoliquidació de l'IRPF per aquest exercici s'assoleixi un acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera, o tal devolució sigui procedent com a conseqüència de l'execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.
  • Aquelles quantitats satisfetes en exercicis anteriors pel contribuent en aplicació de les clàusules terra objecte de la devolució que es destinin directament per l'entitat financera en l'exercici, després de l'acord amb el contribuent afectat, sentència o laude arbitral, a minorar el principal del préstec.

b. Regles especials

A més de la regla general anteriorment comentada, per determinar la base de la deducció, és a dir, les quantitats invertides amb dret a deducció, han de tenir-se en compte les següents regles especials:

  • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'uns altres habitatges habituals anteriors, no es podran practicar deduccions per l'adquisició o rehabilitació del nou habitatge fins que l'import invertit en ella excedeixi les quantitats invertides en les anteriors que haguessin gaudit de deducció.
  • Quan la transmissió de l'habitatge habitual  hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per adquisició o rehabilitació del nou habitatge habitual es minorarà en l' import del guany patrimonial exempt, no podent-se practicar deduccions fins que l'import invertit superi la suma del preu d'adquisició dels habitatges anteriors, en la mesura en què hagués gaudit de deducció, més el guany patrimonial exempt en les anteriors.

D'igual manera, quan  la transmissió de l'habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial parcialment no subjecta  per aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF (per ser la data d'adquisició anterior a 31 de desembre de 1994) , la deducció per adquisició del nou habitatge no podrà començar fins que l'import invertit en la mateixa no superi les quantitats invertides en els anteriors habitatges habituals, en la mesura en què haguessin gaudit de deducció, més el guany patrimonial que resulti exempta per reinversió.

L'aplicació dels coeficients reductors o d'abatiment per determinar la part del guany patrimonial obtingut en la transmissió d'habitatges adquirits abans del 31 de desembre de 1994 que queda no subjecta a l'IRPF  per aplicació del que disposa la de la disposició transitòria novena de la Llei d'IRPF es comenta amb més detall en el Capítol 11.